ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
1001
19-09-2561
 นางอารีย์รัชฏ์ วงศ์พันธุ์
 10 ชั้น 1 โทร 1712
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสื่อเผยแพร่ หน้าเว็บ ปส. "Q & A กฏหมายนิวเคลียร์น่ารู้"
 
1000
19-09-2561
 นายสุทธิพัฒน์ ฟื้นมา
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โทร 1124
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   ออกแบบปรับปรุงหน้าเว็บเพ็จเพิ่ม... สื่อมัลติมีเดีย&คลังภาพ ... (ตามรูปแบบร่างที่แนบมา) *ทั้งนี้ ได้ประสานกับคุณอารีรัตน์ นาคราช ในเบื้องต้นแล้ว*
 
0999
18-09-2561
 นางปุณณภา รักษอุดมโชค
 10 ชั้น 1 โทร 1711
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สย-016/56 เครื่องไม่ทำงาน
 ชาติชาย
0998
18-09-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   - ลงโปรแกรมใหม่ windows 10 และอุปกรณ์เครื่องมือใช้ปฏิบัติงานที่จำเป็น (เช่น PS , PhotoScape , ตัวดาวโหลด , Adobe Acrobet (ตัดต่อเอกสาร) ฯลฯ) สบ-1-ค-17/47
 
0997
14-09-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานอื่นๆ   - ติดตั้งโปรแกรมเครื่องปริ้นเตอร์ใช้กับคอมพิงเตอร์ในกลุ่มงาน กนผ.
 
0996
12-09-2561
 นายป้องนภา พึ่งทอง
 อาคาร 9 ห้อง 404 โทร 3415
 กลุ่มกฏหมาย(กกม.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  ศท.-1-ค/16/54 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP เนื่องจากสั่งพิมพ์แล้วไม่ม่สามารถใช้งานได้ และ มีเสียงดัง
 ชาติชาย
0995
12-09-2561
 ปัทมา ณ นคร
 อาคาร1 ชั้น6 ห้อง605 โทร 1614
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สร-1-ค-2.1/52 เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทไม่ได้
 
0994
06-09-2561
 หิรัณยสุทธิ์ เวียงทอง
 2224 โทร 4111
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  เว็บไซต์   นำข้อมูลเอกสารวิชาการของ ผชช. อัมพิกา ขึ้นเว็บไซต์สำนักงานฯ ปส.
 พรพิมล
0993
05-09-2561
 ณัฏฐวรรณ ทรงภักดี
 205 ชั้น 2 อาคาร 1 โทร 1203
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-12/52 หน้าจอคอมพิวเตอร์ขึ้นสีฟ้า ไม่สามารถทำงานได้ ต้องปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ ( ขึ้นหน้าจอฟ้า 2-3 ครั้ง/วัน) ติดต่อคุณอดิเทพไว้ค่ะ
 
0992
05-09-2561
 โมรีพัฐฐ์ ลำเจียกเทส
 217 โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กวช-1-ค-2/52 ถ่านหมดอายุการใช้งาน
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |