ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0009
26-10-2558
 นาฏนลิน ศาสตรี
 1/407 โทร 1428
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานอื่นๆ   ไม่สามารถใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร ผ่าน wifi
 
0008
26-10-2558
 อัศวิน แก้วเชือกหนัง
 เผยแพร่ฯ โทร 1124
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   ทำลิงค์ปฏิทินกิจกรรมของ mail แล้วนำไปวางไว้หน้าเว๊บของ ปส. โดยงานเผยแพร่ฯ จะดำเนินการกรอกข้อมูลต่างๆ ไว้ต่อไปเอง (โดยทั้งนี้ได้ประสานกับคุณสิริวิทย์ ไว้เรียบร้อยแล้ว)
 
0007
22-10-2558
 เสาวนีย์ กรีพร
 อาคาร 4 ห้อง 118 โทร 2122
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   นำแบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงเว็บไซต์
 
0006
22-10-2558
 ไพโรจน์ กล่อมยงค์
 4ห้อง322 โทร 2321
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  เว็บไซต์   ลงเว็บไซต์
 
0005
22-10-2558
 อิทธิเดช ปานพรหมมาศ
 อาคาร1 ห้อง107 โทร 1112
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  อีเมล   ###
 
0004
21-10-2558
 พรพิมล สุดเสือ
 อ.4 ชั้น 2 ห้อง 223 โทร 2215
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  - เครื่องสำรองไฟไม่เก็บไฟใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ศท-1-ค-19/52 และเครื่อง ศท-1-ค-6/52
 
0003
19-10-2558
 น.ส.สุดา บริบูรณ์สกุลสุข
 เผยแพร่ โทร 1127
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-1-ค-6/49 เครื่องขึ้นบูลสกรีน รีสตาทร์บ่อย
 อดิเทพ
0002
19-10-2558
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118 โทร 2122
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  อีเมล   ###
 
0001
19-10-2558
 สุประวีณ์ ศิริบุญประภพ
 อาคาร 4 ห้อง 319 โทร 2319
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ระบบเครือข่าย   ไม่สามารถใช้ระบบ landline ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 นอกจากนี้ไม่สามารถใช้พรินเตอร์ที่ต่อด้วยระบบ landline ได้เช่นกัน เพราะเมื่อเช็คที่ตัวพรินเตอร์แล้วไม่ปรากฏ IP address
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |