ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0042
09-11-2558
 รัตนาภรณ์ ชอบเพราะ
 4ห้อง323 โทร 2322
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  เว็บไซต์   ลงเว็บไซต์ รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางรังสีในทางอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3 (งานนิวเคลียร์เกจและอุปกรณ์หยั่งธรณี
 
0041
09-11-2558
 วันดี ดวงตา
 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 325 โทร 2311
 ผู้เชียวชาญ  เว็บไซต์   นำบทความลงเว็บไซต์
 
0040
06-11-2558
 รุ่งศักดิ์ สุวรรณกลาง
 4/318 โทร 2512
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ระบบเครือข่าย   เดินสายแลนด์อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 123 ติดตั้งเราเตอร์อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 424-425
 
0039
06-11-2558
 วัฒนา ช่างหิน
 1/203 โทร 1202
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย   แจ๊คอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ (ไม่มีสัญญาณอินเเตอร์เน็ต)
 
0038
05-11-2558
 นาฏนลิน ศาสตรี
 1 / 404 โทร 1428
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-10/51 เครื่องหยุดทำงานบ่อย ๆ บางครั้งเปิดเครื่องไม่ได้ ต้องเปิดซ้ำหลายครั้ง
 
0037
05-11-2558
 นฤมล อุทโยภาศ
 อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 402-404 โทร 2422, 3415
 กองกฏหมายและสนธิสัญญา (กส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง Printer Canon IR 5065 (OAEP 0010) เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่ กส.จำนวน 9 เครื่อง
 อดิเทพ
0036
05-11-2558
 นายเอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 อาคาร 4 ห้อง 311 โทร 6723
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-5/51 ไม่สามารถใช้งานได้
 
0035
04-11-2558
 นางสาวแก้วตา แซ่เซี้ย
 อาคาร 4 ห้อง 122 โทร 2513
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯ ประจำเดือนตุลาคม 2558
 
0034
04-11-2558
 แทนชนก พูนชัย
 116 (ห้อง กปท) โทร 2123
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   หน้าจอค้าง ไม่สามารถทำงานต่อได้ ทั้งนี้ ได้ประสาน ศท. และ คุณอดิเทพ ได้แก้ไขให้ เรียบร้อยแล้ว
 อดิเทพ
0033
04-11-2558
 นายจิระพงค์ รอดภาษา
 4/319 โทร 2319
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ลงระบบปฏิบัติการ วินโดว์
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |