ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0032
04-11-2558
 นายชิษณุพงศ์ ขรัวทองเขียว
 4/319 โทร 2319
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ระบบเครือข่าย   ขอติดตั้งสาย Lan อาคาร4 ห้อง 123
 
0031
03-11-2558
 นางสาวแก้วตา แซ่เซี้ย
 อาคาร 4 ห้อง 122 โทร 2513
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ(ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
0030
03-11-2558
 ภาวิณี ทองเอียด
 อาคาร 1 ห้อง 406 โทร 1426
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส.027/53 คอมพิวเตอร์ทำงานช้า
 อดิเทพ
0029
03-11-2558
 ศิริธร ธรรมวัติ
 1 ชั้น 6 โทร 4515
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กพร-1-ค-1/52 เปิดเครื่องไม่ได้
 ชาติชาย
0028
03-11-2558
 จินตนา ก้าวรบ
 อ.1 / 605 โทร 1614
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กท-1-ค-1/57 ตรวจสอบการทำงานของระบบ เนื่องจากทำงานช้ามาก
 อดิเทพ
0027
03-11-2558
 นงนุช คล้ายพันธ์
 อ.1 / 605 โทร 1614
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-21/50 ตรวจสอบและแก้ไขการทำงานของระบบ เนื่องจากทำงานได้ช้ามาก สามารถอัพเกรดวินโดว์ได้หรือไม่(เป็นวินโดว์ที่มีมากับเครื่องตั้งแต่ปี 51)
 อดิเทพ
0026
02-11-2558
 นางนฤมล ุอุทโยภาศ
 อาคาร 9 ชัน 4 หน้าลิฟท์ โทร 2422
 กองกฏหมายและสนธิสัญญา (กส.)  ระบบเครือข่าย   ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสาย Lan เพื่อให้เชื่อมต่อกับการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารได้
 
0025
02-11-2558
 น.ส.อัญชลี คงศรี
 ลปส. โทร 1301
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สล.-190/56 เครื่องสำรองไฟชำรุด
 
0024
02-11-2558
 นางสุนิสา แก้วเชือกหนัง
 318 โทร 1326
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  อีเมล   ###
 
0023
30-10-2558
 พัชรินทร์ สุขเจริญ
 404 อาคาร 9 โทร 3415
 กองกฏหมายและสนธิสัญญา (กส.)  ระบบเครือข่าย   เดินสายlan เครื่องถ่ายเอกสาร
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |