ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0891
23-04-2561
 ปฐมพล กมลศุภสิริ
 อาคาร1 ชั้น3 กกจ. โทร 1326
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  ระบบเครือข่าย   เดินสายแลนภายในห้องใหม่
 ชาติชาย
0890
23-04-2561
 ดรุณวรรณ ชื่นบุบผา
 อาคาร 4 ชั้น 4 โทร 2425
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สส-1-ว-10/55 เปิดไม่ติด
 ชาติชาย
0889
19-04-2561
 นายคมศักดิ์ หนุนเพชร
 1/512 โทร 1514
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กท-1-ค-7/57 บูทเข้าวินโดไม่ได้
 
0888
19-04-2561
 นางอารีย์รัชฏ์ วงศ์พันธุ์
 อาคาร 10 ชั้น 1 โทร 1712
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   1. เพิ่มเมนู -- บทเรียนออนไลน์ (E-learning) ---ภายใต้เมนู คลังความรู้ และพร้อมกับแปะลิงค์ http://www.oaplearning.com/ 2. เพิ่มแบนเนอร์ และพร้อมกับแปะลิงค์ http://www.oaplearning.com/ ทั้งนี้ ได้ติดต่อประสานกับคุณเอกลักษณ์ ไชยวัฒน์ ทาง E-mail แล้ว
 เอกลักษณ์
0887
19-04-2561
 นางนฤมล ิอุทโยภาศ
 อาคาร 9 ห้อง 402 โทร 2422
 กลุ่มกฏหมาย(กกม.)  ระบบเครือข่าย   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระบบ Network (LAN) เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้
 ชาติชาย
0886
18-04-2561
 น.ส.จิราภรณ์ ฉลองกลาง
 อาคาร 1 ห้อง 305 โทร 1313
 กลุ่มบริหารงานคลัง (กบค.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ลงโปรแกรม Windowe
 อดิเทพ
0885
18-04-2561
 น.ส.จิราภรณ์ ฉลองกลาง
 อาคาร 1 ห้อง 305 โทร 1313
 กลุ่มบริหารงานคลัง (กบค.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สล-145/54 เครื่องสำรองไฟไม่สำรองไฟ
 ชาติชาย
0884
18-04-2561
 น.ส.ดวงใจ จันลุน
 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 215 โทร 1219
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-31/50 หน้าจอค้าง ปิดแล้วไม่สามารถพิมพ์รหัสเข้าเครื่องได้
 อดิเทพ
0883
17-04-2561
 ขวัญตา เหลืองมั่นคง
 อาคาร 1 ชั้น 5 โทร 4412
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  6103413000002 กระดาษติดและยับ
 ชาติชาย
0882
11-04-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้ง-แก้ไขไวรัส คอมพิวเตอร์ กนผ.เพื่อให้ใช้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |