ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0926
01-06-2561
 ศึกษิต แสงแก้ว
 อาคาร 1 ห้อง 506 โทร 1520
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  ระบบเครือข่าย   ติดตั้งเดินสาย LAN จำนวน 4 จุด
 ชาติชาย
0925
30-05-2561
 นางสาวมุกรินทร์ อาบสุวรรณ์
 609 โทร 1623
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  เว็บไซต์   นำข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 อารีรัตน์
0924
30-05-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-1-ค-17/47 -ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อไวไฟร์ -เช็คเครื่องเนื่องจากเป็นจอสีฟ้า -เช็คการทำงานของวินโดส์
 อดิเทพ
0923
28-05-2561
 ชิษณุพงศ์ ขรัวทองเขียว
 อาคาร4 ห้อง317 โทร 2318
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ว-6/47 คอมพิวเตอร์ Boot Window ไม่ขึ้น
 อดิเทพ
0922
24-05-2561
 ณัชกานต์ นาคแก้ว
 อาคาร4 ห้อง 317 โทร 2318
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ระบบเครือข่าย   ของรหัส wifi ให้กับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคราม
 
0921
23-05-2561
 กัลยารัตน์ ประทับกอง
 1/517 โทร 1519
 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-1/52 เครื่องเปิดไม่ติด
 อดิเทพ
0920
23-05-2561
 อัศวิน แก้วเชือกหนัง
 อาคาร10 ชั้น1 โทร 1112
 กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ(กอพ.)  งานอื่นๆ   เชคสายสัญญาณจออัฉริยะหน้าลิฟต์ชั้น1 อาคารทำการ เพื่อจะทำการย้ายจอไว้ในตำแหน่งใหม่
 อดิเทพ
0919
22-05-2561
 นางสาวเสาวรักษ์ มุสิกาวัน
 one stop service โทร 1511
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สร-1-ค-12/51 เครื่องไม่สามารถเปิดใช้งานได้
 อดิเทพ
0918
21-05-2561
 นภาพร เจินเทินบุญ
 อาคาร 1 ชั้น 3 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ โทร 1327
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค5.1/52 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งจะขึ้นว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ในกล่องข้อความ Canon Quick Menu
 อดิเทพ
0917
18-05-2561
 นางสุพร อภัยรัตน์
 1/ ห้อง กฝป. โทร 1123
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   เครื่องอาจจะมีไวรัส ดับตลอด จอเป็นสีฟ้า จอ สบ - 023/55 CPU สบ -1-ค -3 /54
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |