ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0677
08-08-2560
 อภิวัฒน์ โพธิสมบัติ
 118 โทร 2122
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เครื่องไม่สามารถ Boots Window ได้
 ศุภวัฒน์
0676
08-08-2560
 นัยนา จรทะผา
 อาคาร 4 ห้อง 118 โทร 2121
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์ได้
 อดิเทพ
0675
08-08-2560
 นัยนา จรทะผา
 กาคาร 4 ห้อง 118 โทร 2121
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ ขอเบิกสายแลน ความยาว 6 เมตร
 ชาติชาย
0674
08-08-2560
 นายจิรพัฒน์ จรเด็จ
 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง420 โทร 2412
 ศูนย์เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และรับงับเหตุฉุกเฉิน (ศรฉ.)  ระบบเครือข่าย ระบบสาย LAN ใช้งานไม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 3/8/2560
 ชาติชาย
0673
07-08-2560
 นางสุพร อภัยรัตน์
 119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด จอสีฟ้า
 ศุภวัฒน์
0672
07-08-2560
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 116 โทร 2123
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์ ลูกกลิ้งดิงกระดาษไม่ทำงาน
 ชาติชาย
0671
04-08-2560
 ศิธร ปถมสาคร
 606 โทร 1615
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  ระบบเครือข่าย สำรวจและเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ กอญ. ให้สามารถพิมพ์งานผ่านเครื่องถ่ายเอกสารได้ (ห้อง 321 323 514 513 506 505 503 605 606)
 อดิเทพ
0670
02-08-2560
 น.ส.จุฬาพรรณ พิศชวนชม
 1 โทร 1326
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์ติดค้าง ทำให้ไม่สามารถพิมพ์งานได้
 ศุภวัฒน์
0669
02-08-2560
 นางณัฏฐวรรณ ทรงภักดี
 อาคาร 1 ห้อง 206 โทร 1202
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องปริ้นเตอร์ (ยี่ห้อ SAMSUNG) เนื่องจากสั่งปริ้นหลายแผ่นแล้วหมึกเลอะ
 ชาติชาย
0668
02-08-2560
 นฤมล อูทโยภาศ
 อาคาร 9 ห้อง 403 โทร 2115, 2422
 กลุ่มกฏหมาย(กกม.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ (ยี่ห้อ brother) เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้
 ชาติชาย

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |