ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0871
02-04-2561
 นายอภิชาติ กงเพชร
 ห้อง server ชั้น 2 อาคาร 4 โทร 2318
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ระบบเครือข่าย   server ของระบบเฝ้าระวังระดับรังสีแกมมา ไม่สามารถบูธเครื่องได้ หมายเลขครุภัณฑ์ สส-4-ค-3.12/53 ห้อง server ชั้น 2 อาคาร 4
 ชาติชาย
0870
30-03-2561
 น.ส. น้ำฝน กิ่งจันทร์
 616 โทร 1622
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สร-1-ค-34/54 ตั้งเวลาเครื่องคอมฯ
 อดิเทพ
0869
30-03-2561
 นางนฤมล อุทโยภาศ
 อาคาร 9 ห้อง 402 โทร 2422, 3413
 กลุ่มกฏหมาย(กกม.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  ไม่มี ตรวจสอบ UPS เครื่องสำรองไฟ เนื่องจากไม่สามารถเก็บไฟและไม่สามารถใช้งานได้
 ชาติชาย
0868
30-03-2561
 นายบุญสม ศรีรักษ์สูงเนิน
 ห้อง 311 ชั้น 3 อาคาร 4 โทร 6722
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ลง Windows ใหม่
 อดิเทพ
0867
29-03-2561
 ประไพ แจ้งพงษ์
 อาคาร 10 ชั้น 1 โทร 1112
 กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ(กอพ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-27/50 เปลี่ยนผู้ใช้งานและลงระบบปฏิบัติงานใหม่
 อดิเทพ
0866
29-03-2561
 ขวัญตา เหลืองมั่นคง
 412 โทร 4412
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-7/57 ระบบแอนตี้ไวรัสใช้งานไม่ได้ เนื่องจาก license หมดอายุการใช้งาน
 อดิเทพ
0865
29-03-2561
 น.ส.อัญชลี คงศรี
 1 โทร 1317
 กลุ่มบริหารงานคลัง (กบค.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สล-1ค-9/59 เครื่องสำรองไฟไม่สามารถเปิดเครื่องได้ และไม่สำรองไฟ
 ชาติชาย
0864
29-03-2561
 น.ส.อัญชลี คงศรี
 1 โทร 1317
 กลุ่มบริหารงานคลัง (กบค.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-3/56 เครื่องประมวลผลช้า และใช้เวลานานในการเก็บบันทึกข้อมูล และไม่สามารถเปิดเครื่องได้ในบางครั้ง
 อดิเทพ
0863
28-03-2561
 ปฐมพล กมลศุภสิริ
 1 โทร 1326
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-23/50 คีย์บอร์ดไม่สามารถพิมพ์ได้ แต่ไฟที่คีย์บอร์ดติด
 
0862
28-03-2561
 อัศวิน แก้วเชือกหนัง
 อ.10 กลุ่มงานอาคารฯ โทร 1112
 กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ(กอพ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-13/54 เปลี่ยนฮาร์ทดีส ของเดิมเสียทำเรื่องจัดซื้อมาทดแทน
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |