ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0886
18-04-2561
 น.ส.จิราภรณ์ ฉลองกลาง
 อาคาร 1 ห้อง 305 โทร 1313
 กลุ่มบริหารงานคลัง (กบค.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ลงโปรแกรม Windowe
 อดิเทพ
0885
18-04-2561
 น.ส.จิราภรณ์ ฉลองกลาง
 อาคาร 1 ห้อง 305 โทร 1313
 กลุ่มบริหารงานคลัง (กบค.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สล-145/54 เครื่องสำรองไฟไม่สำรองไฟ
 ชาติชาย
0884
18-04-2561
 น.ส.ดวงใจ จันลุน
 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 215 โทร 1219
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-31/50 หน้าจอค้าง ปิดแล้วไม่สามารถพิมพ์รหัสเข้าเครื่องได้
 อดิเทพ
0883
17-04-2561
 ขวัญตา เหลืองมั่นคง
 อาคาร 1 ชั้น 5 โทร 4412
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  6103413000002 กระดาษติดและยับ
 ชาติชาย
0882
11-04-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้ง-แก้ไขไวรัส คอมพิวเตอร์ กนผ.เพื่อให้ใช้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 อดิเทพ
0881
10-04-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้งโปรแกรม Nitro PDF Professional ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กน-1-4/57 เนื่องจากของเดิมไม่สามารถทำงานได้ดี( เออร์เรอร์)
 อดิเทพ
0880
10-04-2561
 จุไร ศรีเรือง
 210 โทร 1215
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-12.1/50 เครื่องขึ้นจอสีน้ำเงินวันละหลาย ๆ ครั้ง
 อดิเทพ
0879
10-04-2561
 วรรณภา ช่ออบเชย
 210 โทร 1215
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-คต-18/52 เครื่องขึ้นจอสีน้ำเงินวันละหลาย ๆ ครั้ง
 อดิเทพ
0878
09-04-2561
 โมรีพัฐฐ์ ลำเจียกเทศ
 217 โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  ระบบเครือข่าย   ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ให้สามารถทำการใช้งานร่วมกัน
 อดิเทพ
0877
05-04-2561
 ขวัญหทัย แพฟืน
 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 210 โทร 1215
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สล-1-ค-2/59 ไม่เก็บไฟ
 ชาติชาย

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |