ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0646
11-07-2560
 น.ส.จารุณี ไกรแก้ว
 4/410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ 1) ไม่มีอุปกรณ์และ printers แสดง ใน Devices and Printers ของ Control Panel (ดังเอกสารแนบ) 2) การเปิดฟัง audio จาก CD/DVD drive โดยใช้ Window media players ขัดข้อง
 
0645
11-07-2560
 นายพงษปณต รินทตยาธรณ์
 อาคาร 1 ชั้น 4 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ ไม่มีสัญญาณ VGA ออกจากเมนบอร์ดมายังจอแสดงผล
 
0644
11-07-2560
 น.ส เดือนดารา มาลาอินทร์
 ห้อง 503 ชั้น 5 อาคาร 1 โทร 1523
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ไม่สามารถใช้งานได้
 ชาติชาย
0643
11-07-2560
 ลีดา มิตรายน
 1/400 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ แรมใช้งานไม่ได้
 อดิเทพ
0642
11-07-2560
 ดารุณวรรณ ชื่นบุบผา
 อาคาร4 ชั้น3 ห้อง 317 โทร 2318
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ boot window ไม่ขึ้น และขึ้น Blue screen
 อดิเทพ
0641
06-07-2560
 เอกพล นวพันธ์
 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 217 โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  ระบบเครือข่าย ขอตั้งค่าเชื่อมต่อ ปรินท์เตอร์ แชร์ ปรินเตอร์
 อดิเทพ
0640
05-07-2560
 นางสาวสุภัทรวดี แสงงาม
 อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องสารบรรณ) โทร 1110
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ เลขครุภัณฑ์ สล-1-ค-10/47 1. ลงระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่ เป็น windows 10 2. Microsoft office 2010 3. โปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น Anti-virus, โปรแกรมดูหนัง,โปรแกรมดูรูปภาพ,โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด,โปรแกรมอ่านไฟล์หรือแตกไฟล์ต่างๆ ฯลฯ
 อารีรัตน์
0639
05-07-2560
 นางสาวจารุณี ไกรแก้ว
 4/410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ลงโปรแกรม การสร้าง pdf จาก nitro reader หรือ ลงโปรแกรมเปลี่ยนแฟ้ม pdf เป็น แฟ้ม docx xlxs pptx jpg etc. เนื่องจากโปรแกรม Foxit reader ที่ทาง ศท. ลงให้เดือนมิถุนายน 2560 ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น doc. หรือ docx
 
0638
04-07-2560
 เอกพล นวพันธ์
 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 217 โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  ระบบเครือข่าย ขอติดตั้งสายแลน 1 จุด ความยาว 7 เมตร
 ชาติชาย
0637
04-07-2560
 สุกัญญา จันทรมงคล
 4 ห้อง 122 โทร 2120
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์ upload ข้อมูล e-book เรื่อง Emergency Episode 5 บนเว็บไซต์ (ติดต่อ K เอกลักษณ์แล้ว)
 เอกลักษณ์

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |