ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0624
28-06-2560
 เสาวลักษณ์ ทองอินทร์
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ boot เข้า windows ไม่ได้ หน้าจอดำ
 อดิเทพ
0623
28-06-2560
 นายประวิทย์ บัวริ
 อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 502 (พัสดุ) โทร 1524
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  ระบบเครือข่าย ติดตั้งสาย lan จำนวน 2 จุด อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 412
 
0622
26-06-2560
 ทัศนะ แจ่มสิน
 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 406 โทร 2417
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เครื่องทำงานช้า
 ศุภวัฒน์
0621
26-06-2560
 น.ส.นงลักษณ์ ภูวิภิรมย์
 517 โทร 1519
 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ ระหว่างเครื่องเปิดใช้งานเเครื่องก็ดับโดยไม่ใช่สาเหตุจากไฟฟ้าดับ และเครื่องไม่มีการสำรองไฟ
 ชาติชาย
0620
26-06-2560
 สุกัญญา จันทรมงคล
 4 ห้อง 122 โทร 2120
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์ upload ข้อมูล e-book เรื่อง การขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน ตอน "คำนิยามศัพท์ทางรังสี" บนเว็บไซต์ (ติดต่อ K เอกลักษณ์แล้ว)
 เอกลักษณ์
0619
23-06-2560
 ชัชฎา อำมะพรต
 งานยานพาหนะ โทร 1113
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ ตืดไวรัสและไวรัสไม่อับเดป
 
0618
22-06-2560
 นายยุทธพงาื การะเกตุ
 116 โทร 2123
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องแล้วCPUไม่ทำงาน
 อดิเทพ
0617
21-06-2560
 นางสมญา จุลศิลป์
 4515 โทร 4515
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ เช็คระบบโปรแกรม
 อดิเทพ
0616
21-06-2560
 น.ส. ชลธชา เมธีกิตติศักดิ์
  122 โทร 2119
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ ซ่อม UPS เปิดแล้วไม่ติด
 ชาติชาย
0615
21-06-2560
 นายเอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องไม่ได้
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |