ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0831
26-02-2561
 วัชระ ทรงยศ
 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 215 โทร 12
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สล-1-ค-4/49 เครื่องปริ้นเตอร์ขัดข้อง ไม่สามารถปริ้นงานเอกสารได้
 ชาติชาย
0830
23-02-2561
 ภาวิณี ทอเอียด
 1/406 โทร 1422
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-6/48 คอมพิวเตอร์ Shutdown ตนเอง ในขณะเปิดเครื่องแล้วทุกครั้ง ไม่สามารถทำงานได้
 อดิเทพ
0829
22-02-2561
 ขวัญหทัย แพฟืน
 1 โทร 1215
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  ล-1-ค-4/55 ปริ้นเอกสารมีเสียงดัง
 อดิเทพ
0828
21-02-2561
 น.ส.พัชราภรณ์ ทองมา
 1 ชั้น ห้อง 306 โทร 1319
 กลุ่มบริหารงานคลัง (กบค.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-4-ค-1/44 ต่อสายแลน (ของ สตง)
 อดิเทพ
0826
20-02-2561
 น.ส. ดวงใจ จันลุน
 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 215 โทร 1219
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สลก-134/54 เครื่องสำรองไฟไม่ทำงาน
 ชาติชาย
0825
20-02-2561
 นายเอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ลง windows
 อดิเทพ
0824
20-02-2561
 ภาวิณี ทองเอียด
 1 ห้อง 406 โทร 1422
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-6/48 CPU ไม่สามารถใช้งานได้ และจอคอมพิวเตอร์ขึ้นหน้าจอสีดำ ตลอดเวลา
 อดิเทพ
0823
16-02-2561
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 4/116 โทร 2124
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม จอภาพ  ศ-1-ค-25.1/50 ภาพพร่ามัวสีซีด
 ชาติชาย
0822
16-02-2561
 นายวัชระ ทรงยศ
 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 215 โทร 1212
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สลก-148/54 เครื่องสำรองไฟไม่ทำงาน
 ชาติชาย
0821
15-02-2561
 เอกพล นวพันธ์
 อาคาร 4 ห้อง 217 โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  ระบบเครือข่าย   ขอชื่อเข้าใช้งานใหม่ ระบบเครื่อข่าย อินเตอร์เน็ต
 พรพิมล

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |