ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0856
20-03-2561
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 4/116 โทร 2123
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้งไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์ HP LaserJet 4640
 นวภัทร์
0855
20-03-2561
 คนึง มณีรัตน์
 4/321 โทร 2321
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กวช-1-ค-4/52 ล้างเครื่อง,แก้ไวรัส USB 2ตัว
 อดิเทพ
0854
19-03-2561
 ขวัญตา เหลืองมั่นคง
 อ.1 ชั้น 4 ห้อง 412 โทร 4412
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   เครื่องทำงานช้า และรีสตาร์ทเองเป็นบางครั้ง
 อดิเทพ
0853
19-03-2561
 เสาวลักษณ์ ทองอินทร์
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  อีเมล   ###
 อารีรัตน์
0852
19-03-2561
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 219 โทร 2220
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานอื่นๆ  - ขอเพิ่มสายLAN 3 เส้น ขนาดความยาว ดังนี้ 1.สาย LAN ขนาดความยาว 21 เมตร 2.สาย LAN ขนาดความยาว 19 เมตร 3.สาย LAN ขนาดความยาว 18 เมตร
 อดิเทพ
0851
15-03-2561
 นางอารีย์รัชฏ์ วงศ์พันธุ์
 อาคาร 10 ชั้น 1 โทร 1712
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  ศท-1-ค-18/54 พิมพ์เอกสารออกไม่ได้ (แจ้งคุณชาติชายดูแลเบื้องต้น)
 ชาติชาย
0850
15-03-2561
 นายธีรวุธ ปึกขาว
 4/106 โทร 2118
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  อีเมล   ###
 อารีรัตน์
0849
13-03-2561
 ประไพ แจ้งพงษ์
 อาคาร 10 ชั้น 1 โทร 1112
 กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ(กอพ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-24/50 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ ศท-1-ค-24/50 ลงเครื่องพริ้นท์ใหม่เครื่อง ศท-1-ค-13/50
 อดิเทพ
0848
13-03-2561
 ภาวิณี ทองเอียด
 1/403 โทร 1422
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ระบบเครือข่าย   เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เนตได้
 อดิเทพ
0847
13-03-2561
 นางสาวปัทมา ณ นคร
 อาคาร 1 ห้อง 605 โทร 1614
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สร.-1-ค-2.1/52 หน้าจอติดๆดับๆ
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |