ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0820
15-02-2561
 ทัศนะ แจ่มสิน
 อาคาร 4 ห้อง 406 โทร 2417
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้ง โปรแกม หรือ Windows
 อดิเทพ
0819
12-02-2561
 นางณัชกานต์ นาคแก้ว
 4/317 โทร 2318
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ระบบเครือข่าย   ขอรหัสผ่านเข้าใช้ wifi ให้กับนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 2 คน
 อารีรัตน์
0818
08-02-2561
 อังคณา กิตติวุฒิเจริญ
 อ.1 ชั้น.3 ห้องคลัง โทร 1314
 กลุ่มบริหารงานคลัง (กบค.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   เครื่องขึ้นบลูสกรีน เปลี่ยนผู้ใช้งานเครื่องล้างระบบลงระบบปฏิบัติการใหม่
 อดิเทพ
0817
07-02-2561
 ปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   นำข้อมูลลงเว็ปไซ ด์ เรื่อง แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐาน (ม.ค.) ส่งข้อมูลให้คุณเอกลักษณ์ ทางเมล์แล้ว ขอบคุณครับ
 เอกลักษณ์
0816
06-02-2561
 น.ส.สุดา บริบูรณ์สกุลสุข
 1 ชั้น 1 โทร 1127
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   scan ไวรัส
 อดิเทพ
0815
05-02-2561
 นางสาววาสนา ไม้มะตาม
 One stop service โทร 1122
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  ระบบเครือข่าย   ขอ username/password สําหรับใชงานเว็บ edoc.oap.go.th เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลแบบคำขออนุญาต ปส.๑ ค ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี
 อารีรัตน์
0814
05-02-2561
 ศันสนีย์ บริรักษ์
 122 โทร 894404553
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม จอภาพ  สบ-1-ค-4.1/52 1. สีของภาพเคลื่อนไหว (Video) ทึบดำเป็นระยะ 2. สีของภาพพักหน้าจอเป็นสีแดง (บางครั้ง)
 ชาติชาย
0813
02-02-2561
 ประไพ แจ้งพงษ์
 602 โทร 1112
 กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ(กอพ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   รุ่น Optiplex 380 ศท-1-ค-13.1/54
 อดิเทพ
0812
02-02-2561
 จุฬาพรรณ พิศชวนชม
 1 โทร 1326
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   windows 7
 อดิเทพ
0811
01-02-2561
 น.ส.อังคณา กิตติวุฒิเจริญ
 อาคาร 1 ห้อง 305 โทร 1311
 กลุ่มบริหารงานคลัง (กบค.)  งานอื่นๆ   ขอรหัสใหม่
 อารีรัตน์

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |