ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0792
09-01-2561
 บรรเจิด อินแก้ว
 one stop service โทร 1513
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ลง window 10 64 bit ใหม่
 อดิเทพ
0791
08-01-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์ นำข้อมูลลงเว็ปไซ ด์ เรื่อง แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐาน (ธ.ค.)ส่งเอกสารให้คุณเอกลักษณ์ ทางเมล์แล้ว
 เอกลักษณ์
0790
26-12-2560
 สรรเสริญ ยานะพันธุ์
 122 โทร 2119
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ ไม่สำรองไฟ เปิดเครื่องไม่ติด
 ชาติชาย
0789
26-12-2560
 สรรเสริญ ยานะพันธุ์
 122 โทร 2119
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ ไฟเดินไม่ต่อเนื่อง/ติดๆ ดับๆ
 ชาติชาย
0788
20-12-2560
 นางนฤมล อุทโยภาศ
 อาคาร 9 ห้อง 404 โทร 2422, 3413
 กลุ่มกฏหมาย(กกม.)  ระบบเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระบบ network (สาย LAN) เนื่องจากไม่สามารถใช้งาน (เครื่องหมายเลขครุภัณฑ์ ศท-1-ค-8/52)
 
0787
20-12-2560
 นางนฤมล อุทโยภาศ
 อาคาร 9 ห้อง 402 โทร 2422, 3413
 กลุ่มกฏหมาย(กกม.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบโปรแกรม Internet download เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ: คุณอารีรัตน์ ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว
 อารีรัตน์
0786
18-12-2560
 นางสาวสุนิสา พลบม่วง
 อาคาร4 ชั้น4 ห้อง 406 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เครื่องเปิดไม่ติด
 ชาติชาย
0785
14-12-2560
 นายนวภัทร์ ขันธ์ต้นธง
 อาคาร 4 ห้อง 116 โทร 2124
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง ของกลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ หมายเลขครุภัณฑ์ 6004413000009 (วรรษมน) และ 6003113000004 (ชเนศวร) ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ได้ เนื่องจากโปรแกรมนี้แจ้งว่า หมดอายุการใช้งาน อยากให้ทาง ศทส. ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office ตัวใหม่ ให้สามารถใช้งานได้
 
0784
13-12-2560
 วิมล กลับสงเคราะห์
 ๖๑๕ โทร ๑๖๒๑
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด
 ชาติชาย
0783
12-12-2560
 นายธวัธชัย อิทธิพูนธนกร
 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 424 โทร 2425
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ระบบเครือข่าย ขอใช้อินเทอร์เน็ตสำนักงานและอีเมล์ (@oap.go.th)
 พรพิมล

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |