ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
1026
02-11-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   นำข้อมูลลงเว็ปไซด์ เรื่อง แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐาน (ต.ค.61) (เอกสารไฟร์ข้อมูลส่งให้คุณเอกลักษณ์เล้ว)
 
1025
31-10-2561
 หิรัณยสุทธิ์ เวียงทอง
 224 อาคาร 4 โทร 4111
 ผู้เชียวชาญ  ระบบเครือข่าย   ขอชื่อเข้าระบบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ปส. ใหม่ ให้ สำนักผู้เชี่ยวชาญ (สชช.)
 พรพิมล
1024
31-10-2561
 นายสุทธิพัฒน์ ฟื้นมา
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โทร 1124
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  202.44.65.140 1. จัดเตรียมและ ลบข้อมูลเก่าในตัว sever จำนวน 2 ตัว ของห้องสมุดเดิม พร้อมใช้งาน เพื่อใช้จัดทำฐานข้อมูลไฟล์รูปภาพ 1 เครื่อง และเก็บไฟล์ VDO 1 เครื่อง 2. เปิดสิทธิ์ให้รีโมทเพื่อ up load ไฟล์ในตัวเครื่อง sever ได้ 3. เปิดสิทธิ์หรือ ทำ link เพื่อให้ บุคคลากร ปส. สามารถสืบค้นภาพและ vdo ได้
 
1023
31-10-2561
 วิลาวัลย์ จารุจันทร์
 219 โทร 0646642282
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย   ขอ Username/Password wifi สำหรับผู้เข้าฝึกอบรม WINS OAP Training Course on Radioactive Source Security Management ตั้งเเต่วันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร 10 ปส.
 พรพิมล
1022
30-10-2561
 น.ส.สุดา บริบูรณ์สกุลสุข
 อาคาร1 ชั้น 1 โทร 1127
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กผ-1-ค1/57 จอเป็นสีฟ้า
 พรพิมล
1021
30-10-2561
 น.ส.สุดา บริบูรณ์สกุลสุข
 อาคาร1 โทร 1127
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  อีเมล   ###
 อารีรัตน์
1020
29-10-2561
 นางอารีย์รัชฏ์ วงศ์พันธุ์
 อาคาร 10 ชั้น 1 โทร 1712
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   1. เปลี่ยนชื่อ เมนูย่อย ภายใต้เมนูคลังความรู้ -จดหมายข่าวปรมาณูเพื่อสันติ เป็น วารสารปรมาณูเพื่อสันติ 2. เพิ่มเมนูย่อย --- "รายงานประจำปี" มาไว้ด้านหน้า ภายใต้เมนู "สื่อเผยแพร่" (ซึ่งรายละเอียด และไฟล์เอกสาร จากเดิมจะอยู่ภายใต้เมนูเอกสารเผยแพร่) (ทั้งนี้ได้ติดต่อประสานงานกับ คุณอารีรัตน์ ในเบื้องต้น)
 อารีรัตน์
1019
24-10-2561
 เสาวลักษณ์ ทองอินทร์
 อาคาร4 ห้อง 410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ระบบเครือข่าย   ขอ user&password wifi ใช้ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการดำเนินการตามแผนสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (INSSP) ของประเทศไทย (ครั้งที่ 1 National Design Basis Threat: Review Information ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561)
 อารีรัตน์
1018
18-10-2561
 นภาพร เจินเทินบุญ
 อาคาร 1 ชั้น 3 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ โทร 1327
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  ระบบเครือข่าย   ขอให้เดินสาย Lan เพื่อให้สามารถพิมพ์งานจากเครื่องถ่ายเอกสารได้
 
1017
18-10-2561
 นางอารีย์รัชฏ์ วงศ์พันธุ์
 อาคาร 10 ชั้น 1 โทร 1712
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   1. เปิดเพจเปล่าจำนวน 1 หน้า เพื่อใช้ในการอัพเดทข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมกรมฯ ปส. 2. เปิดสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน และอัพเดทข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมกรมฯ ปส.
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |