ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0810
01-02-2561
 อภิเบต วงชาลี
 318 โทร 1325
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  เว็บไซต์   -ขอรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต -ไอดีอีเมลล์สำนักงาน -รหัสเว็บไซต์สำนักงาน
 อารีรัตน์
0809
31-01-2561
 กนกพร ธรฤทธิ์
 อาคาร 1 ชั้น 6 ห้อง 603 โทร 1612
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กท-1-ค-13/57 เครื่อง shut down อัตโนมัติ
 อดิเทพ
0808
31-01-2561
 สุนิสา แก้วเชือกหนัง
 1 หน้าลิฟท์ โทร 1623
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-1/52 เครื่องค้างบ่อยไม่สามารถปฏิบัติงานได้
 อดิเทพ
0807
29-01-2561
 ดรุณวรรณ ชื่นบุบผา
 424 โทร 2425
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ระบบเครือข่าย   เสียบ wifi แล้ว blue screen
 อดิเทพ
0806
29-01-2561
 นายไชยยศ สุนทราภา
 อาคาร 9 ห้อง 403 โทร 3414
 กลุ่มกฏหมาย(กกม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  - ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ ZIRCON เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้ (ปรากฎเครื่องหมาย ! )
 ชาติชาย
0805
29-01-2561
 เสาวนีย์ กรีพร
 อาคาร 1 ห้อง 607 โทร 1617
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   Window, Ms.Office, PDF Antivirus และอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
 อดิเทพ
0804
26-01-2561
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 116 โทร 2123
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สบ - 4 - ค - 3/48 ไม่ดึงกระดาษ
 ชาติชาย
0803
25-01-2561
 นางสาวจารุณ๊ ไกรแก้ว
 4/405 โทร 2416
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม สแกนเนอร์  สส-038/57 ปุ่ม scan mode ที่เครื่องไม่ทำงาน ไม่สามารถใช้ scan จากเครื่องได้ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเพิ่มเติม หมายเหตุ จนท.ศท. ได้ตรวจและปรับแก้ปัญหาการใช้งาน ตามใบของานเลขที่ 0794 และส่งงานวันที่ 24/01/2561 ผู้ของานได้ทดลองใช้งานเครื่องฯ พบว่าความผิดปกติแสดงโดยไฟเหลืองกระพริบแสดงอาการขาดหมึกพิมพ์ได้หมดไป สามารถ scan จากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ หากไม่มี malfunction การขาดหมึกพิมพ์และไฟกระพริบ ได้ตรวจ settings ต่างๆ รวมทั้ง maintenance ของเครื่อง ด้วยตนเอง และพบว่า ปุ่ม scan (start: Bk, Col) ที่เครื่องฯ ไม่ทำงาน
 ชาติชาย
0802
23-01-2561
 นส.บุญส่ง ชูแตง
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 304 - 305 โทร 1316
 กลุ่มบริหารงานคลัง (กบค.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-26/49 ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
 ชาติชาย
0801
22-01-2561
 ธวัชชัย อิทธิพูนธนกร
 4 /ศูนย์นิเวศวิทยารังสีทะเล โทร 2425
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สส-1-ค-3/53 ไม่สามารถเก็บไฟได้
 ชาติชาย

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |