ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0800
19-01-2561
 นางปุณณภา รักษอุดมโชค
 อาคาร 10 ชั้น 1 โทร 1811
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม จอภาพ  กผ-1-ค-2.1/57 จอดับ
 ชาติชาย
0799
19-01-2561
 นางสาวอุษา กัลลประวิทย์
 419 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-71/51 หน้าจอสีน้ำเงิน
 อดิเทพ
0798
15-01-2561
 ประไพ แจ้งพงษ์
 ประชุมใหญ่ โทร 4517
 กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ(กอพ.)  งานอื่นๆ   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับผู้เข้าประชุมในห้องประชุมใหญ่มีความ่าช้า
 อดิเทพ
0797
15-01-2561
 นายไชยยศ สุนทราภา
 403 โทร 3414
 กลุ่มกฏหมาย(กกม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท.-1-ค/14/52 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้
 ชาติชาย
0796
12-01-2561
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 116 โทร 2123
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ระบบเครือข่าย   นางเบญญา ราชภัณฑารักษ์ Benya Rajabhandaraks
 อารีรัตน์
0795
11-01-2561
 สุพรรณิกา ชุ่มขยัน
 อาคาร 1 ห้อง พัสดุ โทร 1524
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย   ติดตั้งระบบปรื้นเตอร์ ภายในห้องพัสดุ ผ่านระบบเครือข่าย
 อดิเทพ
0794
10-01-2561
 นางสาวจารุณ๊ ไกรแก้ว
 4/405 โทร 2416
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สส-038/57 เครื่อง Cannon PIXMA MX 397 มีปัญหาการใช้งาน scan เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนจาก copy mode เป็น scan mode ได้ เกิดสัญญาณเตือนว่า ขาดหมึกพิมพ์ run out of ink ตลอดเวลา พร้อมไฟเหลืองกระพริบ หมายเหตุ เครื่องนี้ ไม่ได้ใช้งาน print out หรือ copy ตั้งแต่ปลายปี 2558 เนื่องจากขาดหมึกพิมพ์
 ชาติชาย
0793
10-01-2561
 วัชระ ทรงยศ
 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 210 โทร 1212
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานอื่นๆ  สล-1-ค-4/59 เครื่องสำรองไฟฟ้าขัดข้อง ไม่สามารถทำงานได้
 ชาติชาย
0792
09-01-2561
 บรรเจิด อินแก้ว
 one stop service โทร 1513
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ลง window 10 64 bit ใหม่
 อดิเทพ
0791
08-01-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   นำข้อมูลลงเว็ปไซ ด์ เรื่อง แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐาน (ธ.ค.)ส่งเอกสารให้คุณเอกลักษณ์ ทางเมล์แล้ว
 เอกลักษณ์

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |