ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0805
29-01-2561
 เสาวนีย์ กรีพร
 อาคาร 1 ห้อง 607 โทร 1617
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   Window, Ms.Office, PDF Antivirus และอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
 อดิเทพ
0804
26-01-2561
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 116 โทร 2123
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สบ - 4 - ค - 3/48 ไม่ดึงกระดาษ
 ชาติชาย
0803
25-01-2561
 นางสาวจารุณ๊ ไกรแก้ว
 4/405 โทร 2416
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม สแกนเนอร์  สส-038/57 ปุ่ม scan mode ที่เครื่องไม่ทำงาน ไม่สามารถใช้ scan จากเครื่องได้ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเพิ่มเติม หมายเหตุ จนท.ศท. ได้ตรวจและปรับแก้ปัญหาการใช้งาน ตามใบของานเลขที่ 0794 และส่งงานวันที่ 24/01/2561 ผู้ของานได้ทดลองใช้งานเครื่องฯ พบว่าความผิดปกติแสดงโดยไฟเหลืองกระพริบแสดงอาการขาดหมึกพิมพ์ได้หมดไป สามารถ scan จากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ หากไม่มี malfunction การขาดหมึกพิมพ์และไฟกระพริบ ได้ตรวจ settings ต่างๆ รวมทั้ง maintenance ของเครื่อง ด้วยตนเอง และพบว่า ปุ่ม scan (start: Bk, Col) ที่เครื่องฯ ไม่ทำงาน
 ชาติชาย
0802
23-01-2561
 นส.บุญส่ง ชูแตง
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 304 - 305 โทร 1316
 กลุ่มบริหารงานคลัง (กบค.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-26/49 ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
 ชาติชาย
0801
22-01-2561
 ธวัชชัย อิทธิพูนธนกร
 4 /ศูนย์นิเวศวิทยารังสีทะเล โทร 2425
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สส-1-ค-3/53 ไม่สามารถเก็บไฟได้
 ชาติชาย
0800
19-01-2561
 นางปุณณภา รักษอุดมโชค
 อาคาร 10 ชั้น 1 โทร 1811
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม จอภาพ  กผ-1-ค-2.1/57 จอดับ
 ชาติชาย
0799
19-01-2561
 นางสาวอุษา กัลลประวิทย์
 419 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-71/51 หน้าจอสีน้ำเงิน
 อดิเทพ
0798
15-01-2561
 ประไพ แจ้งพงษ์
 ประชุมใหญ่ โทร 4517
 กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ(กอพ.)  งานอื่นๆ   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับผู้เข้าประชุมในห้องประชุมใหญ่มีความ่าช้า
 อดิเทพ
0797
15-01-2561
 นายไชยยศ สุนทราภา
 403 โทร 3414
 กลุ่มกฏหมาย(กกม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท.-1-ค/14/52 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้
 ชาติชาย
0796
12-01-2561
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 116 โทร 2123
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ระบบเครือข่าย   นางเบญญา ราชภัณฑารักษ์ Benya Rajabhandaraks
 อารีรัตน์

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |