ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0795
11-01-2561
 สุพรรณิกา ชุ่มขยัน
 อาคาร 1 ห้อง พัสดุ โทร 1524
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย   ติดตั้งระบบปรื้นเตอร์ ภายในห้องพัสดุ ผ่านระบบเครือข่าย
 อดิเทพ
0794
10-01-2561
 นางสาวจารุณ๊ ไกรแก้ว
 4/405 โทร 2416
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สส-038/57 เครื่อง Cannon PIXMA MX 397 มีปัญหาการใช้งาน scan เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนจาก copy mode เป็น scan mode ได้ เกิดสัญญาณเตือนว่า ขาดหมึกพิมพ์ run out of ink ตลอดเวลา พร้อมไฟเหลืองกระพริบ หมายเหตุ เครื่องนี้ ไม่ได้ใช้งาน print out หรือ copy ตั้งแต่ปลายปี 2558 เนื่องจากขาดหมึกพิมพ์
 ชาติชาย
0793
10-01-2561
 วัชระ ทรงยศ
 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 210 โทร 1212
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานอื่นๆ  สล-1-ค-4/59 เครื่องสำรองไฟฟ้าขัดข้อง ไม่สามารถทำงานได้
 ชาติชาย
0792
09-01-2561
 บรรเจิด อินแก้ว
 one stop service โทร 1513
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ลง window 10 64 bit ใหม่
 อดิเทพ
0791
08-01-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   นำข้อมูลลงเว็ปไซ ด์ เรื่อง แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐาน (ธ.ค.)ส่งเอกสารให้คุณเอกลักษณ์ ทางเมล์แล้ว
 เอกลักษณ์
0790
26-12-2560
 สรรเสริญ ยานะพันธุ์
 122 โทร 2119
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สบ-047/54 ไม่สำรองไฟ เปิดเครื่องไม่ติด
 ชาติชาย
0789
26-12-2560
 สรรเสริญ ยานะพันธุ์
 122 โทร 2119
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สบ-1-คต-1/52 ไฟเดินไม่ต่อเนื่อง/ติดๆ ดับๆ
 ชาติชาย
0788
20-12-2560
 นางนฤมล อุทโยภาศ
 อาคาร 9 ห้อง 404 โทร 2422, 3413
 กลุ่มกฏหมาย(กกม.)  ระบบเครือข่าย   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระบบ network (สาย LAN) เนื่องจากไม่สามารถใช้งาน (เครื่องหมายเลขครุภัณฑ์ ศท-1-ค-8/52)
 อดิเทพ
0787
20-12-2560
 นางนฤมล อุทโยภาศ
 อาคาร 9 ห้อง 402 โทร 2422, 3413
 กลุ่มกฏหมาย(กกม.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบโปรแกรม Internet download เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้ หมายเหตุ: คุณอารีรัตน์ ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว
 อารีรัตน์
0786
18-12-2560
 นางสาวสุนิสา พลบม่วง
 อาคาร4 ชั้น4 ห้อง 406 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-28/50 เครื่องเปิดไม่ติด
 ชาติชาย

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |