ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0785
14-12-2560
 นายนวภัทร์ ขันธ์ต้นธง
 อาคาร 4 ห้อง 116 โทร 2124
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง ของกลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ หมายเลขครุภัณฑ์ 6004413000009 (วรรษมน) และ 6003113000004 (ชเนศวร) ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ได้ เนื่องจากโปรแกรมนี้แจ้งว่า หมดอายุการใช้งาน อยากให้ทาง ศทส. ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office ตัวใหม่ ให้สามารถใช้งานได้
 อดิเทพ
0784
13-12-2560
 วิมล กลับสงเคราะห์
 ๖๑๕ โทร ๑๖๒๑
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สร-๑-ค-๑๒/๕๑ เปิดไม่ติด
 ชาติชาย
0783
12-12-2560
 นายธวัธชัย อิทธิพูนธนกร
 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 424 โทร 2425
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ระบบเครือข่าย   ขอใช้อินเทอร์เน็ตสำนักงานและอีเมล์ (@oap.go.th)
 พรพิมล
0782
11-12-2560
 ศิธร ปถมสาคร
 516 โทร 1518
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  เว็บไซต์   ขอสิทธินำประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างของ กอญ. ลงเว็บไซต์เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง
 อารีรัตน์
0781
07-12-2560
 สุวรรณา ประสิทธิ์สืบสาย
 600 โทร 3612
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  ระบบเครือข่าย   เครื่องไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
 
0780
07-12-2560
 นายสรรเสริญ ยานะพันธุ์
 122 โทร 2119
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   ขอ Username / password สำหรับนำข้อมูลจัดลงเว็บไซค์ สำนักงานฯ
 อารีรัตน์
0779
06-12-2560
 นางนฤมล อุทโยภาศ
 อาคาร 9 ห้อง 402 โทร 2422, 3413
 กลุ่มกฏหมาย(กกม.)  งานซ่อม สแกนเนอร์  - ขอความอนุเคราะห์ในการใส่ชิ้นส่วนของเครื่องสแกนเนอร์ (เป็นสแกนเนอร์มากับระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์)
 ชาติชาย
0778
06-12-2560
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   -นำข้อมูลลงเว็ปไซด์ เรื่อง แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯ (พ.ย.) (http://ssdl.oap.go.th/ssdlonline/)
 เอกลักษณ์
0777
04-12-2560
 นายองอาจ คงคะสุนทร
 311 โทร 1301
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม จอภาพ  ศท-1-ค8.1/50 เปิดไม่ติด เหมือนกระเเสไฟไม่เข้าสวิตย์หน้าจอคอม เเละมีอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้าของคอมพิวเตอร์เลขที่ ศท-1-ค-8/50 เเละ ศท-1-ค-7/50 ทั้งสองเครื่องชำรุดด้วยเนื่องจากอาคาร 1 มีกระเเสไฟฟ้าที่ตกบ่อยน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องสำรองไฟชำรุดทั้งสองเครื่อง..
 
0776
30-11-2560
 นางสาวกัลยารัตน์ ประทับกอง
 1ชั้น5 โทร 1519
 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-1/52 เปิดไม่ติด
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |