ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0753
07-11-2560
 นายศักดิ์ชัย แก้วใจรักษ์
 1/514 โทร 1517
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   Windows 10 เลขครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ สร - 1 - ค - 26 /55
 อดิเทพ
0752
07-11-2560
 พิพัฒน์ บุญยัง
 514 โทร 1517
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สร-070/56 roller ของพริ้นเตอร์ชำรุด พิมพ์งานออกมามีเส้นด้านขวา
 ชาติชาย
0751
06-11-2560
 นายสรรเสริญ ยานะพันธุ์
 อาคาร 4 ห้อง 122 โทร 2119
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สบ-048/54 เครื่องเปิดติดยาก / แบตเตอรี่ไม่สำรองไฟ
 ชาติชาย
0750
06-11-2560
 ปฐมพล กมลศุภสิริ
 318 โทร 1326
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย   ขอรหัสและuser name เข้าโปรแกรมDpis
 อดิเทพ
0749
03-11-2560
 นายเอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-5/51 Drive D เสีย
 อดิเทพ
0748
01-11-2560
 นายเกษม ขาวมณี
 อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 102 โทร 2114
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-1-ค-5/57 ขอเปิดรหัส-แก้ไข ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 พรพิมล
0746
01-11-2560
 ปฐมพล กมลศุภสิริ
 1 โทร 1325
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  เว็บไซต์   ขอบัญชีผู้ใช้ใหม่ (บรรจุใหม่)
 อารีรัตน์
0745
31-10-2560
 ธีรวุธ ปึกขาว
 106/ อ.4 โทร 2118
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-12/51 เปิดเครื่องไม่ติด
 อดิเทพ
0744
31-10-2560
 นายประวิทย์ บัวริ
 อาคาร 1 ห้อง 412 ชั้น 4 โทร 1414
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สล-1- ค-1/55 เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Sumsung รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ สล-1- ค-1/55 ปริ้นออกมาแล้วกระดาษเป็นสีดำทั้งแผ่น
 ชาติชาย
0743
30-10-2560
 พัฒนวิทย์ ซ่อนบุญ
 อาคาร 4 ห้อง 217 โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  อีเมล   ###
 อารีรัตน์

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |