ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0514
13-03-2560
 วัชระ ทรงยศ
 อาาร 1 ชั้น 2 (ห้องสารบรรณ) โทร 1214
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต ในการทำงานได้
 อดิเทพ
0513
09-03-2560
 น.ส.อัญชลี คงศรี
 กบค. โทร 1317
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ศท-1-ค-10/51 พบว่าโปรแกรม MS Word,MS Excel ค้างขณะทำงาน และไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
 อดิเทพ
0512
08-03-2560
 นางสาวมุกรินทร์ อาบสุวรรณ์
 600 โทร 3612
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์ เอกสารที่ปริ้นออกมาเป็นจุด
 ชาติชาย
0511
08-03-2560
 น.ส.ยุพา นีระเด่น
 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 102 โทร 2112
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ ซ่อมพัดลมใน CPU เนื่องจากพัดลมไม่หมุน
 อดิเทพ
0510
03-03-2560
 นันต์ณภัสร์ กัลยาณเมธี
 อ1ชัั้น5 โทร 1519
 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ติดตั้งโปรแกรมใช้สแกนเอกสารจากเคร่ืองพิมพ์มัลติมีเดียย่ี่ห้อ บาร์เทอร์ รุ่น MFC- J415W โดยนส.อารรีรัตน์ นาคราช ได้ช่วยดำเนินการให้แล้ว
 อารีรัตน์
0509
03-03-2560
 นายประวิทย์ บัวริ
 อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 502 (พัสดุ) โทร 1524
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ ปลั๊ก input เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้
 อดิเทพ
0508
01-03-2560
 น.ส.ส่องฟ้า ชูเลิศมาลา
 318 โทร 1326
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สล-1-ค 21/55 ไม่สามารถเปิดโปรแกรม DPIS และ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้
 อดิเทพ
0507
01-03-2560
 นายมนตรี กุดป้อง
 อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 1112
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ลบโปรแกรมเก่าออก ลง windows
 ชาติชาย
0506
01-03-2560
 นางสมญา จุุลศิลป์
 อาคาร 10 ชั้น 1 โทร 4515
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองเปิดไม่ติด,มีเสียงดังและมีกลิ่นไหม้ ทั้งหมด 3 เครื่อง
 ชาติชาย
0505
28-02-2560
 น.ส.ดวงใจ จันลุน
 อาคาร 1 /ห้อง 125 โทร 1219
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์ 1.ลงDriver และแชร์ปริ้นเตอร์ ****คุณอดิเทพ ศทส. ได้ดำเนินการแล้ว 2.เมื่อเปิดเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องไม่ทำงาน คุณอดิเทพตรวจสอบ พบว่าเครื่องชำรุด เห็นควรส่งให้ ศทส. ตรวจสอบและซ่อมแซม
 ชาติชาย

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |