ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
1016
10-10-2561
 ขวัญตา เหลืองมั่นคง
 อาคาร 1 ชั้น 4 โทร 44112
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้งโปรแกรมเครื่อง printers ผ่านระบบ net work
 
1015
05-10-2561
 นางประไพ แจ้งพงษ์
 อาคาร 10 ชั้น 1 โทร 1112
 กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ(กอพ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-24/50 คอมพิวเตอร์มีเสียงดังและหน้าจอดับ
 
1014
04-10-2561
 นางประไพ แจ้งพงษ์
 อาคาร 10 ชั้น 1 โทร 1112
 กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ(กอพ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สล-048/60 เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้
 
1013
04-10-2561
 นายวรรณรัตน์ วิจิตรตระกูล
 พัสดุ ชั้น 5 อ.1 โทร 1524
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-2/50 เครื่องเปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า
 
1012
02-10-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   - นำข้อมูลลงเว็ปไซด์ เรื่อง แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐาน (ก.ย.61) (ฟายร์เอกสารส่งทางเมล์ให้คุณเอกลักษณ์แล้ว)
 เอกลักษณ์
1011
01-10-2561
 นางสาวอุไรวรรณ ช่วยชู
 อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 502 (พัสดุ) โทร 1524
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  ระบบเครือข่าย   นางสาวอุไรวรรณ ช่วยชู Uraiwan Chuaychoo
 พรพิมล
1010
01-10-2561
 สุพัตรา นมัสศิลา
 1ชั้น1 โทร 1811
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  อีเมล   ###
 พรพิมล
1009
01-10-2561
 นางสาวสุภัทรวดี แสงงาม
 1 โทร 1110
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   เครื่องคอมพิวเตอร์ ค้างบ่อย ช้า
 
1008
01-10-2561
 นางสุภัสสรา พุ่มเพ็ชร์ล้วน
 กลุ่มอำนวยการ โทร 1214
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-3/50 RAM เสียไม่สามารถใช้งานได้
 อดิเทพ
1007
28-09-2561
 คนึง มณีรัตน์
 อาคาร4 ชั้น4 ห้อง2321 โทร 2321
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-16/50 หน้าจอบลูสกรีน
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |