ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0981
03-08-2561
 นางสาวภาวิณี ชูสินธ์
 406 โทร 1423
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส.-1-ว.-9/54 หน้าจอคอมพิวเตอร์เครื่อง UV-Visible ไม่สามารถเทำงานได้
 อดิเทพ
0980
02-08-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   - นำข้อมูลลงเว็ปไซด์ เรื่อง แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐาน (ก.ค.) (ส่งเอกสารให้คุณเอกลักษณ์ ทางเมล์แล้ว)
 
0979
02-08-2561
 ภาวิณี ชูสินธ์
 406 โทร 1423
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-6/48 หน้าจอคอมพิวเตอร์ปิดสนิทไม่สามารถเปิดได้เลย
 อดิเทพ
0978
01-08-2561
 นางสาวปรัชญากานต์ โหมเพ็ง
 118 โทร 2122
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  อีเมล   ###
 พรพิมล
0977
25-07-2561
 วราภรณ์ วัชรสุรกุล
 อ.9 ชั้น 6 โทร 3613
 ผู้เชียวชาญ  อีเมล   ###
 อารีรัตน์
0976
19-07-2561
 นางสาวจารุณ๊ ไกรแก้ว
 4/405 โทร 2416
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  อีเมล   ###
 
0975
19-07-2561
 น.ส.ขวัญหทัย แพฟืน
 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 210 โทร 1215
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ตรวจสอบสมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรม AntiVirus
 
0974
19-07-2561
 นายนิรัน อ่ำกรด
 1ห้อง ssdl โทร 1418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ระบบเครือข่าย   ต่อสายแลนเข้าระบบเข้าเครื่องสแกนนิ้ว
 อดิเทพ
0973
19-07-2561
 ดวงใจ จันลุน
 215 สำนักงานเลขานุการกรม โทร 1219
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สล-1-ค-5/55 เวลาปริ้นกระดาษ A4 ออกมาจากเครื่องปริ้น กระดาษจะเป็นรอยยับไม่เรียบ
 ชาติชาย
0972
18-07-2561
 นางสาวภาวิณี ชูสินธ์
 406 โทร 1423
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  อีเมล   ###
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |