ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0705
05-09-2560
 นางสาวจุไรรัตน์ อุตส่าห์ดี
 อาคาร 1 ห้อง 604 โทร 1613
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สร-049/58 1. printer ไม่ feed กระดาษ 2. ตัว feed กระดาษร้อนเมื่อเสียบปลั๊ก
 ชาติชาย
0704
05-09-2560
 นายทศดล สันถวไมตรี
 1 ห้อง 503 โทร 1523
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สร-1-ค-36/54 เครื่อง PC เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า ได้ประสานงานกับนายอดิเทพ กรทับทิม ไว้เบื้องต้นแล้ว
 อดิเทพ
0703
05-09-2560
 ชลธชา เมธีกิตติศักดิ์
 122 โทร 2119
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-1-คต-2/51 เครื่องพิมพ์งานปริ้นเอกสารแล้วเป็นรอยยาว
 ชาติชาย
0702
04-09-2560
 ศิธร ปถมสาคร
 505 โทร 1615
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สร-061/55 ไม่สามารถสำรองไฟได้
 ชาติชาย
0701
04-09-2560
 นางนฤมล อุทโยภาศ
 อาคาร 9 ห้อง 403 โทร 3413, 2422
 กลุ่มกฏหมาย(กกม.)  อีเมล   ###
 อารีรัตน์
0700
04-09-2560
 น.ส. ชลธชา เมธีกิตติศักดิ์
 121 อาคาร 4 โทร 2119
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สบ-1-คต-1/51 เตรื่องพิมพ์งานปริ้นเอกสารเป็นจุด 3 จุด
 ชาติชาย
0699
04-09-2560
 อัศวิน แก้วเชือกหนัง
 10 ชั้น1 โทร 1811
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สบ-014/58 เครื่องไม่ดึงกระดาษในการปริ๊น
 ชาติชาย
0698
01-09-2560
 ทศดล สันถวไมตรี
 503 โทร 1523
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   HP สร-1-36/54 โปรแกรม windows ใช้งานไม่ได้ ต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่ ดำเนินการแล้วโดยนายอดิเทพ กรทับทิม
 อดิเทพ
0697
01-09-2560
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 116 โทร 2123
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  อีเมล   ###
 อารีรัตน์
0696
01-09-2560
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 116 โทร 2123
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  อีเมล   ###
 อารีรัตน์

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |