ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0742
25-10-2560
 น.ส.ดวงใจ จันลุน
 อาคาร 1 ห้อง 215 โทร 1219
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย   เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต wifi
 อารีรัตน์
0741
24-10-2560
 นางกนกพร ธรฤทธิ์
 อาคาร 1 ชั้น 6 ห้อง 603 โทร 1612
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานอื่นๆ   ติดตั้งระบบ printer ใช้งานภายในห้อง 603
 อดิเทพ
0740
24-10-2560
 เสาวนีย์ กรีพร
 อาคาร 1 ห้อง 103 โทร 1612
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  ระบบเครือข่าย   ขอรหัสใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
0739
20-10-2560
 น.ส.ส่องฟ้า ชูเลิศมาลา
 กกจ. ชั้น 3 โทร 1326
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  ระบบเครือข่าย   ติดตั้งระบบสายแลน เนื่องจากจะมีพนักงานราชการบรรจุใหม่ ในวันที่ 1 พ.ย. 2560
 อดิเทพ
0738
20-10-2560
 นส.ณัฐรดา ชวนะเวช
 อาคาร1/ห้องเผยแพร่ โทร 1123
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ลงโปรแกรม windows ใหม่
 อดิเทพ
0737
20-10-2560
 นายรัตนะ วัฒนานนท์
 1/502 โทร 1524
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   Model : KKD Windows 7 V.3 (Rev.1.0) ขอติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
 อดิเทพ
0736
19-10-2560
 นางสาวริษา รีวรรณ
 ห้อง 109 อาคาร 1 โทร 1117
 ศูนย์เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และรับงับเหตุฉุกเฉิน (ศรฉ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สร-1-ค-14/54 ปริ้นเตอร์ไม่ดึงกระดาษเพื่อพิมพ์งาน
 ชาติชาย
0735
17-10-2560
 ณัชกานต์ นาคแก้ว
 อาคาร1 ห้อง414 โทร 2318
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  กว-1-ค-3/45 เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ดูดกระดาษ
 ชาติชาย
0734
17-10-2560
 นายประวิทย์ บัวริ
 อาคาร 1 ห้อง 412 ชั้น 4 โทร 1414
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-012/57 ไม่สามารถเก็บสำรองไฟฟ้าได้
 ชาติชาย
0733
17-10-2560
 สายสุนี ชนะ
 412 ชั้น 4 อ.1 โทร 1414
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สลก-142/54 เครื่องสำรองไฟ ไม่สำรองไฟ ใช้งานอยู่ก็ดับไปโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งๆที่ไฟก็ไม่ได้ดับ
 ชาติชาย

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |