ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0695
31-08-2560
 วิมล กลับสงเคราะห์
 504 โทร 1522
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กปว-สร-๕๐/๑ เปิดเครื่องได้แต่ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมในเครื่องได้เลย
 อดิเทพ
0694
31-08-2560
 เสาวลักษณ์ ทองอินทร์
 อาคาร4 ชั้น4 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-03/48 เปิดเครื่องคอมไม่ติด
 อดิเทพ
0693
30-08-2560
 นายอำนาจ นุกูลธรรม
 อาคาร4 ห้อง106 โทร 2118
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ระบบเครือข่าย   ย้ายฮับและสายแลนภายในห้อง106
 ชาติชาย
0692
29-08-2560
 วีระชัย จันลุน
 ฝกจ ชั้น.6 หน้าลิฟท์ โทร 1327
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-22/50 เปิดเครื่องไม่ติด
 อดิเทพ
0691
29-08-2560
 เสาวลักษณ์ ทองอินทร์
 อาคาร4 ห้อง410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-6/51 เปลี่ยนอะไหล่คอม จำนวน3เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 1.สส-1-ค-6/51 2.สส-1-ค-7/51 3.สส-1-ค-5/47
 อดิเทพ
0690
28-08-2560
 ขวัญภากร บัณฑิตชยกร
 อาคาร 1 ชั้น 4 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กว-1-ว-136.1/33 จัดเก็บสำรองข้อมูล
 ชาติชาย
0689
23-08-2560
 นางสายสุนี ชนะ
 พัสดุ ชั้น 5 อ.1 โทร 1525
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  เว็บไซต์   ขอให้ออกรหัสผ่านการเข้าขอใช้รถยนต์ส่วนกลางผ่านระบบให้กับกลุ่มบริหารงานพัสดุ
 อารีรัตน์
0688
22-08-2560
 ปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2122
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ระบบเครือข่าย   - ติดตั้งสายแลนด์เพิ่มเติมบริเวณห้อง 118-119 อาคาร 4 ชั้น 1 (เนื่องจาก กนผ.ได้ปรับปรุงห้องทำงานทำให้สายแลนด์ของเดิมมีความยาวไม่พอต่อการใช้งาน)
 อดิเทพ
0687
22-08-2560
 โมรีพัฐฐ์ ลำเจียกเทศ
 อาคาร4 ห้อง 217 โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  ระบบเครือข่าย   ขอ User/Password สำหรับเข้าใช้ระบบเครือข่าย สำหรับ นางสาวโมรีพัฐฐ์ ลำเจียกเทศ
 อารีรัตน์
0686
22-08-2560
 โมรีพัฐฐ์ ลำเจียกเทศ
 อาคาร4 ห้อง 217 โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  อีเมล   ###
 อารีรัตน์

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |