ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0494
09-02-2560
 ฑิญาภรณ์ มั่งคั่ง
 122 โทร 2125
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์ นำข้อมูลใบอนุญาต ประจำเดือนมกราคม 2560 ขึ้นเว็บไซต์สำนักงาน
 เอกลักษณ์
0493
09-02-2560
 สุรีย์ ศรีภูพาน
 One Stop โทร 1115
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ กำลังทำงานอยู่เครื่องก็วู๊บหาย (มีเจ้าหน้าที่ ศท.มาดูเบื้องต้นแล้ว) (เอกลักษณ์ ไชยวัฒน์)
 เอกลักษณ์
0492
09-02-2560
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118 โทร 2122
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ Update Anti Virats
 อดิเทพ
0491
09-02-2560
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118 โทร 2122
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ Update Anti Virats
 อดิเทพ
0490
08-02-2560
 สุรีย์ ศรีภูพาน
 One Stop โทร 1115
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ ทำงานอยู่เครื่องก็ บูทเอง (มีเจ้าหน้าที่ ศท.มาดูให้แล้วเบื้องต้น) (เอกลักษณ์ ไชยวัฒน์)
 เอกลักษณ์
0489
08-02-2560
 น.ส. จารุณี ไกรแก้ว
 อาคาร 9 / ห้อง 501 โทร 3512
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  ระบบเครือข่าย ไม่สามารถ print out แฟ้มงานที่ส่งผ่านระบบ lan ปส. ยังเครื่อง printer Cannon สน. ชั้น 6 หน้าลิฟต์ สามารถ print out ได้บางแฟ้ม ซึ่งปรากฎใน log การ print ของเครื่องดังแนบ
 อดิเทพ
0488
07-02-2560
 สุกัญญา จันทรมงคล
 อ.4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์ จัดกลุ่มการจัดเก็บข้อมูลของหน้าเพจ คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ / คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ใหม่ (ติดต่อคุณเอกลักษณ์แล้ว)
 เอกลักษณ์
0487
07-02-2560
 ศันสนีย์ บริรักษ์
 119 โทร 2119
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ โปรแกรมแอนตี้ ไวรัส ไม่สามารถอัพเดทได้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อข้อมูลในการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรให้ สท. ตรวจสอบและดำเนินการ
 อดิเทพ
0486
07-02-2560
 น.ส.นงลักษณ์ ภูวิภิรมย์
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 305 โทร 1312
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ลงโปรแกรมและเน็ต,ติดตั้งเครื่องปริ้น
 อดิเทพ
0485
07-02-2560
 เสาวลักษณ์ ทองอินทร์
 อาคาร4 ห้อง410 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ Update AntiVirus ไม่ได้ เลขครุภัณฑ์ ศท-1-ค-29/51 สส-1-ค-5/47 สส-1-ค-3/48 สส-1-ค-3/46 สส-1-ค-6/51 สส-1-ค-1/52 กส-1-ค-4/57 สส-1-ค-5/51
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |