ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0732
16-10-2560
 สุพรรณิกา ชุ่มขยัน
 อาคาร 1ห้อง 502 (พัสดุ) โทร 1524
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้ง ระบบปฏิับัติการ window 7
 อดิเทพ
0731
16-10-2560
 นางสุพร อภัยรัตน์
 119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   ขอความอนุเคระห์เอาข้อมูลลงเว็บไชต์อง ปส. เรื่อง แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕60
 เอกลักษณ์
0730
12-10-2560
 ชลริธร บุญประสพ
 116 โทร 2123
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กผ1-ค-1/58 ไม่สามารถเข้า Windows ได้ เครื่องแสดงอาการว่ามีความผิดปกติ
 อดิเทพ
0729
12-10-2560
 นางนันต์ณภัสร์ กัลยาณเมธี
 อาคาร 1 ขั้น 5 ห้อง 517 โทร 1519
 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-11/52 เปิดเครื่องไม่ติด UPS มีเสียงดัง ไม่สามารถทำอะไรได้
 อดิเทพ
0728
11-10-2560
 นางสาวสมาพร เจียนกลาง
 อาคาร1 ห้อง109 โทร 1117
 ศูนย์เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และรับงับเหตุฉุกเฉิน (ศรฉ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   Notebook ยี่ห้อ Fujitsu
 อดิเทพ
0727
11-10-2560
 สายสุนี ชนะ
 1 ห้อง 502 โทร 1525
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  ระบบเครือข่าย   เดินสาย Lan ที่ห้อง 412 ชั้น 4 อาคาร 1
 ชาติชาย
0726
10-10-2560
 นายวัชระ ทรงยศ
 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 215 โทร 1212
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์ เลขครุภัณฑ์ สล-1-ค-5/55 รุ่น SUMSUNG ML-4551ND
 อดิเทพ
0725
09-10-2560
 กฤตนัย เกียรติก้องแก้ว
 9/600 โทร 0846539309
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  อีเมล   ###
 อารีรัตน์
0724
06-10-2560
 วิมล กลับสงเคราะห์
 612 โทร 1621
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้ง wi-fi
 อดิเทพ
0723
05-10-2560
 นายคนึง มณีรัตน์
 อาคาร4ห้อง321 โทร 2321
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   RICOH SP C250DN
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |