ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0474
02-02-2560
 นางนฤมล อุทโยภาศ
 402 โทร 3413, 2422
 กองกฏหมายและสนธิสัญญา (กส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ขอความอนุเคราะห์ลง Driver Printer HP
 อดิเทพ
0473
02-02-2560
 นางประไพ แจ้งพงษ์
 602 โทร 1112
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ลงโปรแกรมไมโครออฟฟิศ
 อดิเทพ
0472
31-01-2560
 นางสาวยุพา นีระเด่น
 อาคาร 4 ห้อง 102 โทร 2112
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้ และเปิดลำโพงไม่ได้
 อดิเทพ
0471
31-01-2560
 เอนก โคตรบุญเรือง
 504 โทร 3513
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องสำรองไฟมีเสียงดังวี๊ดๆที่เครื่อง ทั้ง 2 เครื่อง มีอาการเดียวกัน
 ชาติชาย
0470
31-01-2560
 นายประวิทย์ บัวริ
 อาคาร 1 ห้อง 502 โทร 1524
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตและ lan ของสำนักงานได้
 เอกลักษณ์
0469
30-01-2560
 สุนิสา แก้วเชือกหนัง
 อาคาร 1 ชั้น 6 โทร 1623
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานอื่นๆ อัพเดทสแกนแอนตี้ไวรัส (ติดต่อคุณอดิเทพแล้ว)
 อดิเทพ
0468
26-01-2560
 นายอภิชาติ อุทธา
 1/602 โทร 1611
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ไม่สามารถใช้โปรแกรมระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting ได้
 
0467
24-01-2560
 สุนิสา พลบม่วง
 อาคาร 4 ชั้น 4 โทร 2417
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ Boot เข้าเครื่องต้องตั้งเวลาก่อนการทำงานทุกครั้ง
 อดิเทพ
0466
24-01-2560
 สุกัญญา จันทรมงคล
 2120 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์ upload ข้อมูล e-book เรื่อง radiation symbol บนเว็บไซต์ ( K เอกลักษณ์ดำเนินการแล้ว)
 เอกลักษณ์
0465
24-01-2560
 ประไพ แจ้งพงษ์
 602 อาคาร 1 ชั้น 6 โทร 1112
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ โปรแกรมใช้งานทั่วไป
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |