ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0665
01-08-2560
 นางสาววิไลพร สังเกตุ
 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 102 โทร 2112
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  กน-1-ค-3/57, กน-1-ค- เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟจำนวน 3 ก้อน
 ชาติชาย
0664
25-07-2560
 วีระชัย จันลุน
 อาคาร 1 ชั้น 6 โทร 1327
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-22/50 ไม่สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เนื่องจากเครื่องช้ามากๆๆๆ
 อดิเทพ
0663
25-07-2560
 ทัศนะ แจ่มสิน
 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 406 โทร 2417
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-5-47 เครื่องทำงานช้า
 อารีรัตน์
0662
25-07-2560
 นายธีรวุธ ปึกขาว
 อาคร4ห้อง106 โทร 2118
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-13/51 -เปิดไม่ติด
 ชาติชาย
0661
24-07-2560
 น.ส. ยุพา นีระเด่น
 อาคาร4ชั้น1 ห้อง 102 โทร 2112
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  กน-1-ค/3/57 กน-1-ค-5 สำรองไฟไม่ได้
 ชาติชาย
0660
21-07-2560
 นายทศดล สันถวไมตรี
 อาคาร1 ห้อง 503 โทร 1523
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สร-105/53 UPS เก็บไฟไม่อยู่
 ชาติชาย
0659
20-07-2560
 นายเอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-7/51 เครื่องช้ามาก ใช้เวลาในการเปิดโปรแกรมต่างๆ
 อารีรัตน์
0658
20-07-2560
 นายเอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-6/51 เปิดเครื่องไม่ได้
 อารีรัตน์
0657
19-07-2560
 นางสุพร อภัยรัตน์
 119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   ขอความอนุเคราะห์ เอาข้อมูล เรื่อง แบบรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลงเว็บไซต์ ปส.
 เอกลักษณ์
0656
19-07-2560
 นายวัชระ ทรงยศ
 215 สำนักงานเลขานุการกรม โทร 1212
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม อุปกรณ์อื่นๆ  สล-1-ค-7/52 จอภาพโปรแกรมการทำงานติดๆดับ เครื่องรีสตาทเอง
 อารีรัตน์

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |