ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0690
28-08-2560
 ขวัญภากร บัณฑิตชยกร
 อาคาร 1 ชั้น 4 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กว-1-ว-136.1/33 จัดเก็บสำรองข้อมูล
 ชาติชาย
0689
23-08-2560
 นางสายสุนี ชนะ
 พัสดุ ชั้น 5 อ.1 โทร 1525
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  เว็บไซต์   ขอให้ออกรหัสผ่านการเข้าขอใช้รถยนต์ส่วนกลางผ่านระบบให้กับกลุ่มบริหารงานพัสดุ
 อารีรัตน์
0688
22-08-2560
 ปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2122
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ระบบเครือข่าย   - ติดตั้งสายแลนด์เพิ่มเติมบริเวณห้อง 118-119 อาคาร 4 ชั้น 1 (เนื่องจาก กนผ.ได้ปรับปรุงห้องทำงานทำให้สายแลนด์ของเดิมมีความยาวไม่พอต่อการใช้งาน)
 อดิเทพ
0687
22-08-2560
 โมรีพัฐฐ์ ลำเจียกเทศ
 อาคาร4 ห้อง 217 โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  ระบบเครือข่าย   ขอ User/Password สำหรับเข้าใช้ระบบเครือข่าย สำหรับ นางสาวโมรีพัฐฐ์ ลำเจียกเทศ
 อารีรัตน์
0686
22-08-2560
 โมรีพัฐฐ์ ลำเจียกเทศ
 อาคาร4 ห้อง 217 โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  อีเมล   ###
 อารีรัตน์
0685
21-08-2560
 นางสาววิไลพร สังเกตุ
 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 102 โทร 2112
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม สแกนเนอร์  สย-1-ค-2/56 เครื่องสแกนเนอร์ไม่สามารถสแกนเอกสารได้
 อดิเทพ
0684
21-08-2560
 ประไพ แจ้งพงษ์
 602 โทร 1112
 กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ(กอพ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สล-097/58 เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ได้
 ชาติชาย
0683
17-08-2560
 นายธนัท ประภารัตน์
 อาคาร1ชั้น1 โทร 1123
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สย-014/56 ปริ้นหมึกไม่ออก
 ชาติชาย
0682
17-08-2560
 ขวัญภากร บัณฑิตชยกร
 1ชั้น4 ห้อง 400 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กว-1-ว-1361.1/33 ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
 ชาติชาย
0681
16-08-2560
 นายธนัท ประภารัตน์
 อาคาร1ชั้น1 โทร 1123
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   เพิ่มหน้าเพจเปล่าภายใต้เมนู คลังความรู้-สื่อเผยแพร่-เอกสารเผยแพร่...เพื่อใส่ข้อมูลเอกสารเผยแพร่ของสำนักงานฯ
 เอกลักษณ์

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |