ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0655
17-07-2560
 จิตติมา บ่างวิรุฬห์รักษ์
 4 ห้อง106 โทร 2118
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-2/52 เปลื่ยนถ่านเมนบอร์ด
 ชาติชาย
0654
17-07-2560
 สุกัญญา จันทรมงคล
 4/122 โทร 2120
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   upload ข้อมูล เรื่อง ขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน ตอน คำนิยามศัพท์ทางรังสี-ภาค ๒ บนเว็บไซต์ ปส. (ติดต่อ K เอกลักษณ์แล้ว)
 เอกลักษณ์
0653
13-07-2560
 นางสาวสุภัทรวดี แสงงาม
 อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องสารบรรณ) โทร 1110
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-23/38 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลช้า ระบบปฏิบัติการไม่อัพเดต เปิดโปรแกรมช้า ไม่รองรับโปรแกรมปฏิบัติการเวอร์ชั่นที่ทันสมัย เครื่องดับไปเองโดยอัตโนมัติ
 ชาติชาย
0652
13-07-2560
 นางสาวสุภัทรวดี แสงงาม
 อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องสารบรรณ) โทร 1110
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม จอภาพ  สล-1-ค-16.1/49 เปิดไม่ติด จอเป็นสีเหลือง
 ชาติชาย
0651
13-07-2560
 นางสาวสุภัทรวดี แสงงาม
 อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องสารบรรณ) โทร 1110
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม จอภาพ  สล-1-คต-5/51 เปิดไม่ติด จอเป็นสีเหลือง
 ชาติชาย
0650
13-07-2560
 นางสาวสุภัทรวดี แสงงาม
 อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องสารบรรณ) โทร 1110
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม จอภาพ  สล-1-คต-12/52 เปิดไม่ติด จอเป็นสีเหลือง
 ชาติชาย
0649
13-07-2560
 นางสาวสุภัทรวดี แสงงาม
 อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องสารบรรณ) โทร 1110
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม จอภาพ  สล-1-ค-7.1/52 เปิดไม่ติด จอเป็นสีเหลือง
 ชาติชาย
0648
13-07-2560
 น.ส.จารุณี ไกรแก้ว
 4/410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง 1) nitro pdf 2) English to Thai Dictionary และ 3) Thai to English Dictionary ตามโปรแกรมที่งานเผยแพร่ฯ และการ จนท. มีใช้งาน เนื่องจาก nitro pdf ที่ ศท. ติดตั้งให้ประมาณ 6/7/2560 เป็นแบบล่าสุด download จาก internet และมี option เปิดใน Google Chrome พบปัญหาล่าช้าและหยุดทำงาน เมื่อเปลี่ยน pdf เป็น docx ได้ uninstall ออก หมายเหตุ ขอยกเลิกใบของาน ดังแนบ เฉพาะหัวข้อที่ (1) เนื่องได้ปรับแก้ด้วยตนเอง จน Devices and Printers แสดงใน Control Panel อย่างปกติ แต่ไม่แน่ใจว่า wireless device ควรจะแสดงใน network หรือไม่ เพราะไม่มีอะไรใน network folder (ดังแนบ)
 
0646
11-07-2560
 น.ส.จารุณี ไกรแก้ว
 4/410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กพร-1-ค-2/57 1) ไม่มีอุปกรณ์และ printers แสดง ใน Devices and Printers ของ Control Panel (ดังเอกสารแนบ) 2) การเปิดฟัง audio จาก CD/DVD drive โดยใช้ Window media players ขัดข้อง
 
0645
11-07-2560
 นายพงษปณต รินทตยาธรณ์
 อาคาร 1 ชั้น 4 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  000 ไม่มีสัญญาณ VGA ออกจากเมนบอร์ดมายังจอแสดงผล
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |