ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0524
20-03-2560
 เกษม ดีศรี
 อ.4 ห้อง.217 โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   เปลี่ยนผู้ใช้งานเครื่องล้าง ลงระบบปฏิบัติการใหม่
 ศุภวัฒน์
0523
17-03-2560
 หิรัณยสุทธิ์ เวียงทอง
 221 โทร 2216
 ผู้เชียวชาญ  เว็บไซต์   เรียน ศท. ขอเพิ่มเติมข้อมูล ในหัวข้อ ด้านทั่วไป ของ ผชช.อัมพิกา (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และ (รก.ทปษ. อุษา) ตามหน้าลิ้งนี้ http://www.oap.go.th/resources/articles จำนวน 5 เรื่อง ตามเอกสารไฟล์แนบ มานี้ หิรัณยสุทธิ์ โทร.2216, 2217
 เอกลักษณ์
0522
17-03-2560
 นายป้องนภา พึ่งทอง
 422 โทร 3415
 กองกฏหมายและสนธิสัญญา (กส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กก1ค1/57 -ลงระบบปฏิบัติการใหม่
 ศุภวัฒน์
0521
16-03-2560
 ขวัญภากร บัณฑิตชยกร
 อำนวยการ ชั้น 4 ห้อง 400 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้งระะบบปฏิบัติการใหม่
 อดิเทพ
0520
16-03-2560
 เสาวลักษณ์ ทองอินทร์
 410 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ระบบเครือข่าย   ขอ e-mail : nuclearforensics@oap.go.th
 อารีรัตน์
0519
16-03-2560
 ราตรี ทองประเสริฐ
 9 โทร 3612
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  อีเมล   ###
 อารีรัตน์
0518
16-03-2560
 นายป้องนภา พึ่งทอง
 422 โทร 3415
 กองกฏหมายและสนธิสัญญา (กส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  รอพัสดุ ติดตั้งเครื่องใหม่
 อดิเทพ
0517
16-03-2560
 นางนฤมล อุทโยภาศ
 อาคาร 9 ห้อง 402-404 โทร 3413, 2422
 กองกฏหมายและสนธิสัญญา (กส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ ติดตั้ง โปรแกรม windows / MS/Office /Anti Virus/ Dirver เครื่อง Printer HP (รวมทั้งหมดจำนวน 5 เครื่อง โดยได้ประสานกับคุณอดิเทพดำเนินการ)
 อดิเทพ
0516
16-03-2560
 อลงกรณ์ นุกูลรักษ์
 422 โทร 3415
 กองกฏหมายและสนธิสัญญา (กส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  รอพัสดุ ติดตั้งเครื่องใหม่
 อดิเทพ
0515
16-03-2560
 นัยนา จรทะผา
 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 122 โทร 2125
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ.-1-ค-6/47 คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
 ชาติชาย

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |