ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0650
13-07-2560
 นางสาวสุภัทรวดี แสงงาม
 อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องสารบรรณ) โทร 1110
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม จอภาพ  สล-1-คต-12/52 เปิดไม่ติด จอเป็นสีเหลือง
 ชาติชาย
0649
13-07-2560
 นางสาวสุภัทรวดี แสงงาม
 อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องสารบรรณ) โทร 1110
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม จอภาพ  สล-1-ค-7.1/52 เปิดไม่ติด จอเป็นสีเหลือง
 ชาติชาย
0648
13-07-2560
 น.ส.จารุณี ไกรแก้ว
 4/410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง 1) nitro pdf 2) English to Thai Dictionary และ 3) Thai to English Dictionary ตามโปรแกรมที่งานเผยแพร่ฯ และการ จนท. มีใช้งาน เนื่องจาก nitro pdf ที่ ศท. ติดตั้งให้ประมาณ 6/7/2560 เป็นแบบล่าสุด download จาก internet และมี option เปิดใน Google Chrome พบปัญหาล่าช้าและหยุดทำงาน เมื่อเปลี่ยน pdf เป็น docx ได้ uninstall ออก หมายเหตุ ขอยกเลิกใบของาน ดังแนบ เฉพาะหัวข้อที่ (1) เนื่องได้ปรับแก้ด้วยตนเอง จน Devices and Printers แสดงใน Control Panel อย่างปกติ แต่ไม่แน่ใจว่า wireless device ควรจะแสดงใน network หรือไม่ เพราะไม่มีอะไรใน network folder (ดังแนบ)
 
0646
11-07-2560
 น.ส.จารุณี ไกรแก้ว
 4/410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กพร-1-ค-2/57 1) ไม่มีอุปกรณ์และ printers แสดง ใน Devices and Printers ของ Control Panel (ดังเอกสารแนบ) 2) การเปิดฟัง audio จาก CD/DVD drive โดยใช้ Window media players ขัดข้อง
 
0645
11-07-2560
 นายพงษปณต รินทตยาธรณ์
 อาคาร 1 ชั้น 4 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  000 ไม่มีสัญญาณ VGA ออกจากเมนบอร์ดมายังจอแสดงผล
 
0644
11-07-2560
 น.ส เดือนดารา มาลาอินทร์
 ห้อง 503 ชั้น 5 อาคาร 1 โทร 1523
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สร-104/53 เครื่องสำรองไฟ ไม่สามารถใช้งานได้
 ชาติชาย
0643
11-07-2560
 ลีดา มิตรายน
 1/400 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ไม่มี แรมใช้งานไม่ได้
 อดิเทพ
0642
11-07-2560
 ดารุณวรรณ ชื่นบุบผา
 อาคาร4 ชั้น3 ห้อง 317 โทร 2318
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กวช-1-ค-3/50 boot window ไม่ขึ้น และขึ้น Blue screen
 อดิเทพ
0641
06-07-2560
 เอกพล นวพันธ์
 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 217 โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  ระบบเครือข่าย   ขอตั้งค่าเชื่อมต่อ ปรินท์เตอร์ แชร์ ปรินเตอร์
 อดิเทพ
0640
05-07-2560
 นางสาวสุภัทรวดี แสงงาม
 อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องสารบรรณ) โทร 1110
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   เลขครุภัณฑ์ สล-1-ค-10/47 1. ลงระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่ เป็น windows 10 2. Microsoft office 2010 3. โปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น Anti-virus, โปรแกรมดูหนัง,โปรแกรมดูรูปภาพ,โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด,โปรแกรมอ่านไฟล์หรือแตกไฟล์ต่างๆ ฯลฯ
 อารีรัตน์

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |