ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
1006
28-09-2561
 คนึง มณีรัตน์
 อาคาร4 ชั้น3 ห้อง321 โทร 2321
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  อีเมล   ###
 พรพิมล
1005
28-09-2561
 คนึง มณีรัตน์
 อาคาร4 ชั้น3 ห้อง321 โทร 2321
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  กวช-1-คต-2/51 เครื่องพริ้นเตอร์เฟืองไม่ยอมดึงกระดาษ
 
1004
27-09-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-9/54 - ระบบการทำงานของเครื่องล้าช้า ทำให้การปฏิบัติงานของโปนแกรมต่างๆ ไม่สามารทำงานได้ เช็คไวรัส
 
1003
26-09-2561
 ปฐมพล กมลศุภสิริ
 อาคาร 1 ชั้น 3 โทร 1327
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สล-1-ค-3/55 ปริ้นท์แล้วกระดาษติด มีอะไหล่หลุด 1 ชิ้น
 
1002
26-09-2561
 อภิเบต วงชาลี
 อาคาร1 ชั้น3 โทร 1323
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สล-1-ค-3/55 ไม่สามารถปริ้นได้ และมีอะไหล่หลุดออกจากเครื่อง
 ชาติชาย
1001
19-09-2561
 นางอารีย์รัชฏ์ วงศ์พันธุ์
 10 ชั้น 1 โทร 1712
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสื่อเผยแพร่ หน้าเว็บ ปส. "Q & A กฏหมายนิวเคลียร์น่ารู้"
 อารีรัตน์
1000
19-09-2561
 นายสุทธิพัฒน์ ฟื้นมา
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โทร 1124
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   ออกแบบปรับปรุงหน้าเว็บเพ็จเพิ่ม... สื่อมัลติมีเดีย&คลังภาพ ... (ตามรูปแบบร่างที่แนบมา) *ทั้งนี้ ได้ประสานกับคุณอารีรัตน์ นาคราช ในเบื้องต้นแล้ว*
 อารีรัตน์
0999
18-09-2561
 นางปุณณภา รักษอุดมโชค
 10 ชั้น 1 โทร 1711
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สย-016/56 เครื่องไม่ทำงาน
 ชาติชาย
0998
18-09-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   - ลงโปรแกรมใหม่ windows 10 และอุปกรณ์เครื่องมือใช้ปฏิบัติงานที่จำเป็น (เช่น PS , PhotoScape , ตัวดาวโหลด , Adobe Acrobet (ตัดต่อเอกสาร) ฯลฯ) สบ-1-ค-17/47
 
0997
14-09-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานอื่นๆ   - ติดตั้งโปรแกรมเครื่องปริ้นเตอร์ใช้กับคอมพิงเตอร์ในกลุ่มงาน กนผ.
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |