ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0639
05-07-2560
 นางสาวจารุณี ไกรแก้ว
 4/410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ลงโปรแกรม การสร้าง pdf จาก nitro reader หรือ ลงโปรแกรมเปลี่ยนแฟ้ม pdf เป็น แฟ้ม docx xlxs pptx jpg etc. เนื่องจากโปรแกรม Foxit reader ที่ทาง ศท. ลงให้เดือนมิถุนายน 2560 ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น doc. หรือ docx
 
0638
04-07-2560
 เอกพล นวพันธ์
 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 217 โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  ระบบเครือข่าย   ขอติดตั้งสายแลน 1 จุด ความยาว 7 เมตร
 ชาติชาย
0637
04-07-2560
 สุกัญญา จันทรมงคล
 4 ห้อง 122 โทร 2120
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   upload ข้อมูล e-book เรื่อง Emergency Episode 5 บนเว็บไซต์ (ติดต่อ K เอกลักษณ์แล้ว)
 เอกลักษณ์
0636
04-07-2560
 นางสาวสุภัทรวดี แสงงาม
 อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องสารบรรณ) โทร 1110
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สลก-137/54 เครื่องสำรองไฟยี่ห้อ SYNDOME เครื่องสำรองไฟ ไม่สำรองไฟ
 ชาติชาย
0635
04-07-2560
 นางสาวสุภัทรวดี แสงงาม
 อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องสารบรรณ) โทร 1110
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สลก-135/54 เครื่องสำรองไฟยี่ห้อ SYNDOME เครื่องสำรองไฟ ไม่สำรองไฟ
 ชาติชาย
0634
04-07-2560
 นางสาวสุภัทรวดี แสงงาม
 อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องสารบรรณ) โทร 1110
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สล-1-คต-8/51 เครื่องสำรองไฟยี่ห้อ APC เครื่องสำรองไฟ ไม่สำรองไฟ
 ชาติชาย
0633
04-07-2560
 นางสาวสุภัทรวดี แสงงาม
 อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องสารบรรณ) โทร 1110
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  ไม่มีเลขครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟยี่ห้อ PowerMatic เครื่องสำรองไฟ ไม่สำรองไฟ
 ชาติชาย
0630
04-07-2560
 นายวรรัตน์ นันนวน
 1/502 โทร 1525
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  อีเมล   ###
 อารีรัตน์
0629
03-07-2560
 นางภัชรา เต็มสุริวงค์
 1 โทร 1320
 กลุ่มบริหารงานคลัง (กบค.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-คต-17/51 แบตเตอรี่ไม่เก็บไฟ
 ชาติชาย
0628
30-06-2560
 นางสาวสุภัทรวดี แสงงาม
 1 ห้องสารบรรณ โทร 1110
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  ระบบเครือข่าย   ไม่สามารถพิมพ์งานผ่านระบบ Lan ได้
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |