ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0602
07-06-2560
 จุฬาพรรณ พิศชวนชม
 1 โทร 1326
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานอื่นๆ   เม้าส์กดไม่ได้
 อดิเทพ
0601
07-06-2560
 จุฬาพรรณ พิศชวนชม
 1 โทร 1326
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานอื่นๆ   เม้าส์กดไม่ได้
 อดิเทพ
0600
07-06-2560
 จุฬาพรรณ พิศชวนชม
 1 โทร 1326
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานอื่นๆ   เม้าส์กดไม่ได้
 อดิเทพ
0599
06-06-2560
 เอนก โคตรบุญเรือง
 602 โทร 1611
 กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ(กอพ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  - บู๊ดเครื่องไม่ได้
 อดิเทพ
0598
06-06-2560
 นายศึกษิต แสงแก้ว
 อาคาร 4 ห้อง server โทร 3514
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สน-1-ค-12/54 ฮาร์ดดิสก์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบวิเคราะห์คำนวณความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ ไม่สามารถboot เข้าสู่ระบบได้ แสดงข้อความ harddisk เสีย สันนิษฐานเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
 อดิเทพ
0597
05-06-2560
 ศิธร ปถมสาคร
 515 โทร 1615
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  ระบบเครือข่าย   1. ตรวจสอบอุปกรณ์ห้อง server เนื่องจาก กอญ. จะมีการปรับปรุงห้องเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติงาน 2. ขนย้ายตู้ server จากห้อง 505 มาเก็บไว้ที่ห้อง 515
 
0596
05-06-2560
 นายนิรันดร บัวแย้ม
 118 โทร 2122
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   ขอให้นำ VTR แนะนำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564 ตามลิ้งค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=jBs0T8yWlVA&feature=youtu.be ขึ้นเว็บไซต์ ปส. ในหน้าแบนเนอร์กับหน้ากลุ่ม กนผ. ด้วยครับ
 เอกลักษณ์
0595
05-06-2560
 สุกัญญา จันทรมงคล
 4 ห้อง 122 โทร 2120
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   upload ข้อมูล e-book เรื่อง Emergency-episode 4 บนเว็บไซต์ (ติดต่อ K เอกลักษณ์แล้ว)
 เอกลักษณ์
0594
05-06-2560
 นางสาวสุภัทรวดี แสงงาม
 อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องสารบรรณ) โทร 1110
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  ระบบเครือข่าย   ติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ (เครือข่ายระบบ Lan ที่ห้องกลุ่มอำนวยการ)
 อดิเทพ
0593
05-06-2560
 นายชิษณุพงศ์ ขรัวทองเขียว
 อาคาร4 ห้อง317 โทร 2318
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ระบบเครือข่าย   ขอรหัสผ่าน Wi-fi สำหรับนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 4 คน
 อารีรัตน์

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |