ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0627
30-06-2560
 น.ส.จารุณี ไกรแก้ว
 4/410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   มีปัญหาในการ save Forms ของ Microsoft Access-2010 เข้าใจว่า ไม่ได้ install ภาษาไทยใน Language preference เพราะข้อมูลที่ save มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังเอกสารแนบบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงปัญหาที่พบ
 
0626
29-06-2560
 สุนิสา แก้วเชือกหนัง
 อาคาร 1 ชั้น 6 โทร 1623
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สล-1-ค21-2/55 เครื่องปริ๊นมีเสียงดังเวลาปริ๊นและกระดาษติดเวลาปริ๊นงาน
 อดิเทพ
0625
29-06-2560
 สุนิสา แก้วเชือกหนัง
 อาคาร 1 ชั้น 6 โทร 1623
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-4/52 เครื่องเปิดค้างเข้าใช้งานไม่ได้
 อดิเทพ
0624
28-06-2560
 เสาวลักษณ์ ทองอินทร์
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-03/48 boot เข้า windows ไม่ได้ หน้าจอดำ
 อดิเทพ
0623
28-06-2560
 นายประวิทย์ บัวริ
 อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 502 (พัสดุ) โทร 1524
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  ระบบเครือข่าย   ติดตั้งสาย lan จำนวน 2 จุด อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 412
 
0622
26-06-2560
 ทัศนะ แจ่มสิน
 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 406 โทร 2417
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-5-47 เครื่องทำงานช้า
 ศุภวัฒน์
0621
26-06-2560
 น.ส.นงลักษณ์ ภูวิภิรมย์
 517 โทร 1519
 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  กตน-001/57 ระหว่างเครื่องเปิดใช้งานเเครื่องก็ดับโดยไม่ใช่สาเหตุจากไฟฟ้าดับ และเครื่องไม่มีการสำรองไฟ
 ชาติชาย
0620
26-06-2560
 สุกัญญา จันทรมงคล
 4 ห้อง 122 โทร 2120
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   upload ข้อมูล e-book เรื่อง การขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน ตอน "คำนิยามศัพท์ทางรังสี" บนเว็บไซต์ (ติดต่อ K เอกลักษณ์แล้ว)
 เอกลักษณ์
0619
23-06-2560
 ชัชฎา อำมะพรต
 งานยานพาหนะ โทร 1113
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-17/52 ตืดไวรัสและไวรัสไม่อับเดป
 
0618
22-06-2560
 นายยุทธพงาื การะเกตุ
 116 โทร 2123
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1ค-6/49 เปิดเครื่องแล้วCPUไม่ทำงาน
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |