ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0572
22-05-2560
 นายธนัท ประภารัตน์
 10 โทร 1711
 กองยุทธศาสตร์และแผน(กยผ.)  ระบบเครือข่าย   ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ (หมายเหตุ) นายอภิชาติ อุทธา ดำเนินการซ่อมให้เรียบร้อยเเล้ว
 
0571
22-05-2560
 น.ส.ชลธชา เมธีกิตตศํกดิ์
 122 โทร 2119
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-12.1/54 1. เช็คโปรแกรม Adbe Reader พิมพ์งานไม่ได้ 2. เช็ค Online พิมพ์งานไม่ได้
 
0570
22-05-2560
 นางสาวริษา รีวรรณ
 ห้อง 311 ชั้น 3 อาคาร4 โทร 6723
 ศูนย์เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และรับงับเหตุฉุกเฉิน (ศรฉ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   โปรแกรม antivirus
 อดิเทพ
0569
19-05-2560
 ลีดา มิตรายน
 1/400 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กส-1-ค-1/57 คอมพิวเตอร์ติดไวรัส
 อดิเทพ
0568
19-05-2560
 น้ำฝน กิ่งจันทร์
 ห้อง 503 อาคาร 1 โทร 1523
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus สำหรับคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ สร-1-ค-34/54
 อดิเทพ
0567
19-05-2560
 เดือนดารา มาลาอินทร์
 สำนักงาน ปส. โทร 1523
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้งโปรแกรม Anti-virus เนื่องจากตรวจพบไวรัสในระบบ (คุณอภิชาติได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
 
0566
19-05-2560
 อิทธิเดช ปานพรหมมาศ
 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 217 โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  ระบบเครือข่าย   ขอเปลี่ยน Switch ระบบ LAN
 
0565
18-05-2560
 รัฟฟิน มณีชยางกูร
 9 โทร 3616
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  อีเมล   ###
 พรพิมล
0564
18-05-2560
 หฤทัย กสิวัฒนาวุฒิ
 ขจัดกาก โทร 3616
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  อีเมล   ###
 พรพิมล
0563
17-05-2560
 น.ส.สุดา บริบูรณ์สกุลสุข
 ห้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โทร 1126
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม จอภาพ  สบ 024/55 จอภาพเป็นเส้นตามแนวนอนและแนวตั้ง
 ชาติชาย

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |