ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0607
08-06-2560
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118 โทร 2122
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานอื่นๆ   - ติดตั้ง/เช็คไวรัส ESET NOD32 - เช็คระบบการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์(แก้ไข ปรับปรุงให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น) สบ-1-ค-23/48 คุณฑิญาภรณ์ สบ-1-ค-17/47 คุณสพัฒศร กน-1-ค-6/57 คุณสายสุรีย์ กน-1-ค-2/57 คุณรัตติญา ศท-1-ค-9-51 คุณ อภิวัฒน์ ศท-1-ค-6/51 คุณสุพร กน-1-ค-7/57 คุณเสาวนีย์ สบ-1-ค-25/48 คุณนัยนา ศท-1-ค-7/51 คุณวรวรรณ ศท-1-ค-9/54 คุณธนวรรณ
 อดิเทพ
0606
08-06-2560
 น.ส.จารุณี ไกรแก้ว
 4/410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรมจัดทำสำเนา CD/DVD หากทาง ศท. สามารถจัดสรรให้ได้
 อดิเทพ
0605
08-06-2560
 น.ส.จารุณี ไกรแก้ว
 4/410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กพร-1-ค-2/57 ตรวจเช็ค Drive E สำหรับการใช้งานแผ่น CD/DVD เนื่องจากไม่สามารถเปิดใช้งาน audio CD ได้ ด้วยโปรแกรม Window media player แต่สามารถเปิดแฟ้มงานจากสำเนา CD/DVD ได้เป็นปกติ
 อดิเทพ
0604
08-06-2560
 เสาวลักษณ์ ทองอินทร์
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานอื่นๆ   ขอโปรแกรมและติดต่อสอบถามเรื่องวัสดุสำนักงาน วัสดุในห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับระบบ iso17025
 อารีรัตน์
0603
08-06-2560
 นายพงษปณต รินทตยาธรณ์
 อาคาร 1 400 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ระบบเครือข่าย   ขอ username และ password สำหรับให้นักศึกฝึกงานใช้งานระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน โดยนักศึกษาฝึกงานมีรายชื่อดังแนบ
 อารีรัตน์
0602
07-06-2560
 จุฬาพรรณ พิศชวนชม
 1 โทร 1326
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานอื่นๆ   เม้าส์กดไม่ได้
 อดิเทพ
0601
07-06-2560
 จุฬาพรรณ พิศชวนชม
 1 โทร 1326
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานอื่นๆ   เม้าส์กดไม่ได้
 อดิเทพ
0600
07-06-2560
 จุฬาพรรณ พิศชวนชม
 1 โทร 1326
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานอื่นๆ   เม้าส์กดไม่ได้
 อดิเทพ
0599
06-06-2560
 เอนก โคตรบุญเรือง
 602 โทร 1611
 กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ(กอพ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  - บู๊ดเครื่องไม่ได้
 อดิเทพ
0598
06-06-2560
 นายศึกษิต แสงแก้ว
 อาคาร 4 ห้อง server โทร 3514
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สน-1-ค-12/54 ฮาร์ดดิสก์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบวิเคราะห์คำนวณความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ ไม่สามารถboot เข้าสู่ระบบได้ แสดงข้อความ harddisk เสีย สันนิษฐานเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |