ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0587
29-05-2560
 น.ส.จารุณี ไกรแก้ว
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ระบบเครือข่าย   - พวกเว็บ commercials เข้ามาเร็วและค่อนข่างบ่อย ทั้งๆ ที่เปิดค้นเว็บอื่น - ได้ทำการ scan virus สองสามครั้งแล้ว ทั้งใช้ microsoft essential และ โปรแกรมอื่นที่ดาวน์โหลดจากเว็บ เช่น Eset พวกเว็บไม่สุภาพเหล่านี้เข้าน้อยลง แต่ยังไม่ยุติ - มีปัญหาในการเปิดใช้งานเว็บปกติ เนื่องจาก certificate ของ Chrome ถูก block สามารถใช้งาน Firewell Auth... ได้ แต่ต้องเข้าเว็บ สนง.ฯ ก่อน - สรุป ขอความอนุเคราะห์ช่วยตรวจการใช้งาน internet ด้วย (กพร-1-ค-2/57)
 
0586
26-05-2560
 เสาวลักษณ์ ทองอินทร์
 410 โทร 2418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ระบบเครือข่าย   ขอ user password นักศึกษาฝึกงาน
 อารีรัตน์
0585
25-05-2560
 น.ส น้ำฝน กิ่งจันทร์
 503 ชั้น 5 อาคาร 1 โทร 1523
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สร-1-ค-34/54 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
 อดิเทพ
0584
25-05-2560
 น้ำฝน กิ่งจันทร์
 503 ชั้น 5 อาคาร 1 โทร 1523
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สร-1-ค-34/54 เครื่องไม่สามารถเปิดใช้งานได้
 อดิเทพ
0583
25-05-2560
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118 โทร 2122
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-1-ค-25/48 - ตรวจเช็คเครื่องเนื่องจากใช้ปฏิบัติงานช้ามาก อุปกรณ์บางส่วนไม่รองรับระบบปฏิบัติการปัจจุบัน - ติดตั้งไวรัส (เครื่องนัยนา)
 อดิเทพ
0582
25-05-2560
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง119 โทร 2122
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-1-ค-23/48 - ตรวจเช็คเครื่องเนื่องจากใช้ปฏิบัติงานช้ามาก อุปกรณ์บางส่วนไม่รองรับระบบปฏิบัติการปัจจุบัน - ติดตั้งไวรัส (เครื่องฑิญาภรณ์)
 อดิเทพ
0581
25-05-2560
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118 โทร 2122
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-9/51 - ตรวจเช็คเครื่องเนื่องจากใช้ปฏิบัติงานช้ามาก อุปกรณ์บางส่วนไม่รองรับระบบปฏิบัติการปัจจุบัน - ติดตั้งไวรัส (เครื่องอภิวัฒน์)
 อดิเทพ
0580
25-05-2560
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118 โทร 2122
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-6/51 - ตรวจเช็คเครื่องเนื่องจากใช้ปฏิบัติงานช้ามาก อุปกรณ์บางส่วนไม่รองรับระบบปฏิบัติการปัจจุบัน - ติดตั้งไวรัส (เครื่องสุพร)
 อดิเทพ
0579
25-05-2560
 สุดา บริบูรณ์สกุลสุข
 ห้องเผยแพร่ โทร 1127
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิด windows ไม่ได้ หมายเลขครุภัฑ์ สบ-4-ค-3/54
 อดิเทพ
0578
24-05-2560
 อารีรัตน์ นาคราช
 อ.4 ช้ั้น 2 โทร 2214
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)  งานซ่อม อุปกรณ์อื่นๆ  ศท-1-ส-61/54 timer ภายในห้องเซิร์ฟเวอร์เสีย
 ชาติชาย

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |