ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0344
21-09-2559
 ชัชฏา อำมะพรต
 ห้องจัดรถ โทร 1113
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ติดตั้งเครื่องใหม่ (เปลี่ยนผู้่ใช้งานเครื่อง) ศท-1-ต-17/52
 อดิเทพ
0343
20-09-2559
 น.ส.ดรุณี ถาวรศักดิ์
 1/305 โทร 1315
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานอื่นๆ เพิ ่มเนื้อที่หน่วยความจำ
 อดิเทพ
0342
19-09-2559
 น.ส.ปราณณิชา หงส์พิทักษ์พงศ์
 อาคาร 4 ห้อง 407 โทร 2425
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ 1.ติดตั้ง vpn สำหรับ remote เข้าใช้ cloud server ในคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง 2.ปรับปรุง server ให้สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ IP 164.115.41.128 / 164.115.41.129 และ 164.115.41.130 3.เปลี่ยน ระบบปฏิบัติการ Window 2008 R2 STD เป็น Window 2012 R2 STD ใน server IP 164.115.41.129 4. ตรวจสอบการใช้ sim card reader ใน cloud server IP 164.115.41.129
 เอกลักษณ์
0341
16-09-2559
 จิรพัฒน์ จรเด็จ
 420 โทร 2412
 ศูนย์เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และรับงับเหตุฉุกเฉิน (ศรฉ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสก์ไม่ได้
 อดิเทพ
0340
16-09-2559
 จิรพัฒน์ จรเด็จ
 402 โทร 2412
 ศูนย์เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และรับงับเหตุฉุกเฉิน (ศรฉ.)  ระบบเครือข่าย ไม่สามารถ Remote ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้
 
0339
13-09-2559
 มานิต บูรณศฺล
 4/420 โทร 2412
 ศูนย์เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และรับงับเหตุฉุกเฉิน (ศรฉ.)  ระบบเครือข่าย ย้ายฐานข้อมูล server 202.44.65.145 ไปยัง 202.44.65.144
 อารีรัตน์
0338
12-09-2559
 นายเอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนถ่านกระดุม
 อดิเทพ
0337
12-09-2559
 นายเอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ window 7 และ microsoft office 2007
 อดิเทพ
0336
07-09-2559
 น.ส.ชลธชา เมธีกิตตศีกดิ์
 กลค. โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม อุปกรณ์อื่นๆ ติดตั้งปริ้นเตอร์
 อดิเทพ
0335
07-09-2559
 ฑิญาภรณ์ มั่งคั่ง
 122 โทร 2125
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์ นำข้อมูลรายงานผลการออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงานให้นายกรัฐมนตรีทราบทุก ๑ เดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
 พรพิมล

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |