ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0532
03-04-2560
 สุกัญญา จันทรมงคล
 4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้งโปรแกรม (คุณอดิเทพดำเนินการแล้ว)
 อดิเทพ
0531
30-03-2560
 นส.สุพัตรา ก้าวรบ
 512 อ.1 โทร 1514
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   1. โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศส์ที่เคยมี มีอาการไม่เสถียร 2. ติดตั้ง fonts TH-SarabunPSK และ TH-Sarabun๙ 3. ระบบคอมพิวเตอร์มีความไม่เข้ากันกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน (พิมพ์มาแล้วตัวหนังสือเล็กกว่าที่แสดงในโปรแกรม)
 อดิเทพ
0530
27-03-2560
 นายพนม แพทย์คุณ
 ชั้น 6 อาคาร 1 โทร 1324
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย   เซ็ทระบบเครือข่าย เซ็ทเครื่องปรินเตอร์ผ่าน wifi
 อดิเทพ
0529
24-03-2560
 นางสาวสกาวรัตน์ มณีกุล
 กกจ. ชั้น 6 อาคาร 1 โทร 1623
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-4/52 วันเดือนปีและวันที่ไม่อัพเดท ต้องแก้ไขทุกวัน หากไม่ดำเนินการจะไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ และวันที่ในการดำเนินการของเอกสารไม่ถูกต้องตรงตามวันเดือนปีและเวลาปัจจุบัน
 อดิเทพ
0528
22-03-2560
 นายธวัชชัย เต็งชัยภูมิ
 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทร 1126
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สบ-013/58 เวลาพิมพ์งานเป็นเส้น
 ชาติชาย
0527
22-03-2560
 ดรุณวรรณ ชื่นบุบผา
 1 ห้องที่ปรึกษา โทร 2123
 ที่ปรึกษาด้านพลังงานปรมาณู  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สส-087/55 feed กระดาษไม่ได้
 ชาติชาย
0526
22-03-2560
 นางสาวอรทัย บุญชัยโย
 318 โทร 1325
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สล-1-ค-3/55 เครื่องปริ้นมีปัญหา ปริ้นเอกสารแล้วมีรอยเส้น, เวลาปริ้นแล้วเครื่องปริ้นมีเสียงดัง
 ชาติชาย
0525
20-03-2560
 นายวัชระ ทรงยศ
 อาคาร1 ชั้น 2 (ห้องสารบรรณ) โทร 1214
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย   ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตในการทำงาน เปิดเครื่องมาหน้าจอเป้นสีฟ้า
 ศุภวัฒน์
0524
20-03-2560
 เกษม ดีศรี
 อ.4 ห้อง.217 โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   เปลี่ยนผู้ใช้งานเครื่องล้าง ลงระบบปฏิบัติการใหม่
 ศุภวัฒน์
0523
17-03-2560
 หิรัณยสุทธิ์ เวียงทอง
 221 โทร 2216
 ผู้เชียวชาญ  เว็บไซต์   เรียน ศท. ขอเพิ่มเติมข้อมูล ในหัวข้อ ด้านทั่วไป ของ ผชช.อัมพิกา (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และ (รก.ทปษ. อุษา) ตามหน้าลิ้งนี้ http://www.oap.go.th/resources/articles จำนวน 5 เรื่อง ตามเอกสารไฟล์แนบ มานี้ หิรัณยสุทธิ์ โทร.2216, 2217
 เอกลักษณ์

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |