ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0547
28-04-2560
 จุฬาพรรณ พิศชวนชม
 1 โทร 1326
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-14.1/49 หน้าจอดับเองบ่อยๆ
 ชาติชาย
0546
27-04-2560
 น.ส. จารุณี ไกรแก้ว
 9/501 โทร 3512
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  ระบบเครือข่าย   ปัญหา 1. หน้าจอเปลี่ยนเป็นสีฟ้า และดำ หลังดึง wireless adaptor ออก ต้อง Click start windows normally บนหน้าจอสีดำ จึงเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อีกครั้ง 2. อาการผิดปกติเช่นนี้ พบ 4-5 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 จนปัจจุบัน (เมษายน 2560)
 อดิเทพ
0545
26-04-2560
 น.ส.สุดา บริบูรณ์สกุลสุข
 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทร 1127
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   สแกนไวรัส
 อดิเทพ
0544
25-04-2560
 น.ส.วรรณภา ช่ออบเชย
 210 โทร 1215
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานอื่นๆ   เปลี่ยนหลอดไฟ จำนวน 1 หลอด
 
0543
24-04-2560
 นายวิทยา ไชยอำมาตย์
 อาคาร 4 ห้อง 217 โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  ระบบเครือข่าย   ขอรหัส wifi
 อารีรัตน์
0542
21-04-2560
 ปราณณิชา หงส์พิทักษ์พงศ์
 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้องศูนย์นิเวศวิทยา โทร 2425
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส ของคอมพิวเตอร์พกพา 2 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ สส-1-ว-9/55 ระบบปฏิบัติการ window 7 Pro และ เลขครุภัณฑ์ สส-1-ค-7/57 ระบบปฏิบัติการ window 8
 อดิเทพ
0541
20-04-2560
 นายเกษม ดีศรี
 อาคาร 4 ห้อง 217 โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  ระบบเครือข่าย   ขอชื่อเข้างานใหม่
 อารีรัตน์
0540
20-04-2560
 วิลาวัลย์ จารุจันทร์
 116 โทร 2124
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย   ขอสายเเลนใหม่ความยาว 3 เมตร
 พรพิมล
0539
20-04-2560
 น.ส.ชัชฎา อำมะพรต
 ห้องจัดรถ โทร 1113
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-17/52 เปิดเครื่องไม่ได้
 อารีรัตน์
0538
18-04-2560
 อารีรักษ์ เรือนเงิน
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   Windows 7
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |