ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0304
02-08-2559
 ณวงค์ทิพย์ ไชยตะมาตย์
 501 โทร 1525
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ลงระบบ GFMIS
 อดิเทพ
0303
02-08-2559
 ชลธิชา ชูตระกูล
 502 โทร 2515
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  อีเมล ###
 
0302
02-08-2559
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 4/219 โทร 2220
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ลงวินโดวว์ใหม่
 อดิเทพ
0301
01-08-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 อ.4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์ upload ข้อมูล e-book เรื่อง Safety culture Episode 2 บนเว็บไซต์ (ติดต่อ K เอกลักษณ์แล้ว)
 เอกลักษณ์
0300
29-07-2559
 นฤพนธ์ เพ็ญศิริ
 Note Book โทร 3515
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เครื่องทำงานช้ามาก โปรแกรมบางตัวไม่สามารถเรียกใช้งานได้
 อดิเทพ
0299
25-07-2559
 ณัฏฐวรรณ ทรงภักดี
 รอง ลปส.(วิไลวรรณ) โทร 1203
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานอื่นๆ ติดตั้งเครื่อง Printer (ติดต่อคุณอภิชาติ รอดำเนินการ)
 อดิเทพ
0298
25-07-2559
 ณัฏฐวรรณ ทรงภักดี
 หน้าห้อง รอง ลปส.(วิไลวรรณ) โทร 1203
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานอื่นๆ ติดตั้งเครื่อง Printer เลขเครื่อง สล-1-ค-22.1/55 (ติดต่อคุณอภิชาติ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
 
0297
25-07-2559
 นายธนัท ประภารัตน์
 เผยเเพร่ โทร 1126
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เครื่องเปิดไม่ติด
 อดิเทพ
0296
15-07-2559
 เสาวลักษณ์ ทองอินทร์
 อาคาร4 ห้อง410 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ AntiVirus
 อารีรัตน์
0295
15-07-2559
 นางอารีย์รัชฏ์ วงศ์พันธุ์
 10 โทร 1712
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์ นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ปส. ภายใต้เมนู------สื่อเผยแพร่---เอกสารเผยแพร่---อาคาร 10 Before & After ในรูปแบบ E-book
 เอกลักษณ์

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |