ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0537
18-04-2560
 นางสาวจารุณี ไกรแก้ว
 9/501 โทร 3512
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  ระบบเครือข่าย   ตรวจเช็คระบบ lan เนื่องจากใช้งานไม่ได้ และหากเป็นไปได้ ฃอให้ปรับระบบ `wifi`ให้สามารถสั่ง print งานได้
 
0536
12-04-2560
 นายพงษปณต รินทตยาธรณ์
 อาคาร 1 ชั้น 4 โทร 1422
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กว-1-ว-1361.1/33 ไม่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ได้
 
0535
05-04-2560
 ราตรี ทองประเสริฐ
 9 โทร 3612
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  ระบบเครือข่าย   มีความปประสงค์ขอบัญชีผู้ใช้งานสำหรับ 1.อินเตอร์เน็ตสำนักงาน 2.เว็บไซต์สำนักงาน
 อารีรัตน์
0534
04-04-2560
 รัฟฟิน มณีชยางกูร
 9/601 โทร 3616
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  อีเมล   ###
 อารีรัตน์
0533
04-04-2560
 นายอัศวิน แก้วเชือกหนัง
 อาคาร 10 ชั้น1 โทร 1811
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย   ดำเนินการติดตั้งสาย LAN ใหม่ 1 จุด ในห้องเผยแพร่ และ ขอรหัสเข้าอินเตอร์ใหม่ 1 รหัส เนื่องจากมีข้าราชการมาบรรจุใหม่ 1 คน
 ชาติชาย
0532
03-04-2560
 สุกัญญา จันทรมงคล
 4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้งโปรแกรม (คุณอดิเทพดำเนินการแล้ว)
 อดิเทพ
0531
30-03-2560
 นส.สุพัตรา ก้าวรบ
 512 อ.1 โทร 1514
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   1. โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศส์ที่เคยมี มีอาการไม่เสถียร 2. ติดตั้ง fonts TH-SarabunPSK และ TH-Sarabun๙ 3. ระบบคอมพิวเตอร์มีความไม่เข้ากันกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน (พิมพ์มาแล้วตัวหนังสือเล็กกว่าที่แสดงในโปรแกรม)
 อดิเทพ
0530
27-03-2560
 นายพนม แพทย์คุณ
 ชั้น 6 อาคาร 1 โทร 1324
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย   เซ็ทระบบเครือข่าย เซ็ทเครื่องปรินเตอร์ผ่าน wifi
 อดิเทพ
0529
24-03-2560
 นางสาวสกาวรัตน์ มณีกุล
 กกจ. ชั้น 6 อาคาร 1 โทร 1623
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-4/52 วันเดือนปีและวันที่ไม่อัพเดท ต้องแก้ไขทุกวัน หากไม่ดำเนินการจะไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ และวันที่ในการดำเนินการของเอกสารไม่ถูกต้องตรงตามวันเดือนปีและเวลาปัจจุบัน
 อดิเทพ
0528
22-03-2560
 นายธวัชชัย เต็งชัยภูมิ
 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทร 1126
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สบ-013/58 เวลาพิมพ์งานเป็นเส้น
 ชาติชาย

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |