ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0502
22-02-2560
 นางสาวอรทัย บุญชัยโย
 318 โทร 1325
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย   ระบบอินเทอร์เน็ต, lan ไม่สามารถเชื่อมต่อปริ้นเตอร์ได้
 อดิเทพ
0501
22-02-2560
 น.ส.นภา นีระเด่น
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 305 โทร 1312
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-8/48 เครื่องสำรองไฟไม่สำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง
 ชาติชาย
0500
20-02-2560
 กนกพร ธรฤทธิ์
 อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 507 โทร 1511
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม สแกนเนอร์  สร.-๑-ส-๖.๗/๕๒ สแกนเอกสารได้ครั้งละ 1 แผ่น
 ชาติชาย
0499
20-02-2560
 2 3
 5 โทร 4
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม อุปกรณ์อื่นๆ  6 7
 
0498
16-02-2560
 สุกัญญา จันทรมงคล
 อ 4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   upload ข้อมูล e-book เรื่อง ขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน ตอน "วัสดุกัมมันตรังสี"บนเว็บไซต์ (ติดต่อ K เอกลักษณ์แล้ว)
 เอกลักษณ์
0497
15-02-2560
 สุรีย์ ศรีภูพาน
 one stop serveice โทร 1115
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-30.1/50 อยู่ๆ เครื่องดับวูบ นายเอกลักษณ์ มาดูให้แล้ว 1 ครั้ง
 เอกลักษณ์
0496
14-02-2560
 นางจิตติมา บ่างวิรุฬห์รักษ์
 4ห้อง.106 โทร 2118
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  อีเมล   ###
 อารีรัตน์
0495
10-02-2560
 นางพัชรี เอี่ยมสอาด
 210 โทร 1214
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-15/49 คอมพิวเตอร์ประมวลผลช้ามาก ๆ ทำให้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ก็โอนสร้างเอกสารช้ามากไม่ทันเวลา
 เอกลักษณ์
0494
09-02-2560
 ฑิญาภรณ์ มั่งคั่ง
 122 โทร 2125
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   นำข้อมูลใบอนุญาต ประจำเดือนมกราคม 2560 ขึ้นเว็บไซต์สำนักงาน
 เอกลักษณ์
0493
09-02-2560
 สุรีย์ ศรีภูพาน
 One Stop โทร 1115
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-30/50 กำลังทำงานอยู่เครื่องก็วู๊บหาย (มีเจ้าหน้าที่ ศท.มาดูเบื้องต้นแล้ว) (เอกลักษณ์ ไชยวัฒน์)
 เอกลักษณ์

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |