ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0462
23-01-2560
 นัฑฐิยา วงษ์ศราพันธ์ชัย
 อาคาร 1 ห้อง 615 โทร 1621
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สร-1-ค-14.5/53 เครื่องไม่สามารถ boot ได้
 
0461
19-01-2560
 นางจิตติมา บ่างวิรุฬห์รักษ์
 4ห้อง106 โทร 2118
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-2/52 เปิดเครื่องไม่ได้
 ชาติชาย
0460
18-01-2560
 หิรัณยสุทธิ์ เวียงทอง
 2221 โทร 2216
 ผู้เชียวชาญ  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  ศท-014/56 ปริ้นเตอร์ขึ้น Toner แต่เปลี่ยน Toner ตลับใหม่แล้วอาการก็ยังไม่หาย
 ชาติชาย
0459
18-01-2560
 รัฟฟิน มณีชยางกูร
 9/601 โทร 3616
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  ระบบเครือข่าย   ช่วยเดินสายระบบ LAN ของหน่วยงานเพื่อเชื่อมต่อกับระบบสำหรับการสื่อสารด้านการพิทักษ์ทางนิวเคลียร์ที่ปลอดภัย เนื่องจากเป็นระบบปิดที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัยสูง ณ อาคาร ๙ ชั้น ๖ ห้อง ๖๐๑
 ชาติชาย
0458
18-01-2560
 รัฟฟิน มณีชยางกูร
 9/601 โทร 3616
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  ระบบเครือข่าย   ขอ Static IP Address หรือ IP จริงของระบบสำหรับการสื่อสารด้านการพิทักษ์ทางนิวเคลียร์ที่ปลอดภัย
 เอกลักษณ์
0457
18-01-2560
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118 โทร 2122
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-1-ค-25/48 ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานช้ามากด้อยสมรรถนะและขาดประสิทธิภาพ อุปกรณ์เครื่องใช้งานที่ยาวนาน ฮาร์ดแวร์บางส่วนชำรุดเสียหาย เช่น drive อ่าน CD, DVD ช่องเสียบสายหูฟัง รวมถึงไม่สามารถรองรับการใช้งานโปรแกรมสำคัญที่จำเป็นในการทำงานได้
 อดิเทพ
0456
18-01-2560
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118 โทร 2122
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-7/51 ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานช้ามากด้อยสมรรถนะและขาดประสิทธิภาพ อุปกรณ์เครื่องใช้งานที่ยาวนาน ฮาร์ดแวร์บางส่วนชำรุดเสียหาย เช่น drive อ่าน CD, DVD ช่องเสียบสายหูฟัง รวมถึงไม่สามารถรองรับการใช้งานโปรแกรมสำคัญที่จำเป็นในการทำงานได้
 อดิเทพ
0455
18-01-2560
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118 โทร 2122
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-1-ค-17/47 ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานช้ามากด้อยสมรรถนะและขาดประสิทธิภาพ อุปกรณ์เครื่องใช้งานที่ยาวนาน ฮาร์ดแวร์บางส่วนชำรุดเสียหาย เช่น drive อ่าน CD, DVD ช่องเสียบสายหูฟัง รวมถึงไม่สามารถรองรับการใช้งานโปรแกรมสำคัญที่จำเป็นในการทำงานได้
 อดิเทพ
0454
17-01-2560
 นางสาว นันทภรณ์ มณีจันทร์
 4/116 โทร 2123
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย   นางสาว นันทภรณ์ มณีจันทร์ Miss Nantaporn Maneechan Email : nantaporn.m@oap.go.th
 อารีรัตน์
0453
12-01-2560
 นายพิชัย ดาทอง
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 305 โทร 1315
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย   - ขอ USERNAME และ Password เข้าอินเตอร์เน็ต - ขอ อีเมล์และรหัสผ่าน
 อารีรัตน์

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |