ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0487
07-02-2560
 ศันสนีย์ บริรักษ์
 119 โทร 2119
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   โปรแกรมแอนตี้ ไวรัส ไม่สามารถอัพเดทได้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อข้อมูลในการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรให้ สท. ตรวจสอบและดำเนินการ
 อดิเทพ
0486
07-02-2560
 น.ส.นงลักษณ์ ภูวิภิรมย์
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 305 โทร 1312
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ลงโปรแกรมและเน็ต,ติดตั้งเครื่องปริ้น
 อดิเทพ
0485
07-02-2560
 เสาวลักษณ์ ทองอินทร์
 อาคาร4 ห้อง410 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   Update AntiVirus ไม่ได้ เลขครุภัณฑ์ ศท-1-ค-29/51 สส-1-ค-5/47 สส-1-ค-3/48 สส-1-ค-3/46 สส-1-ค-6/51 สส-1-ค-1/52 กส-1-ค-4/57 สส-1-ค-5/51
 อดิเทพ
0484
07-02-2560
 น.ส.อรทัย บุญชัยโย
  1 ห้อง 318 โทร 1325
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   Microsoft Office Basic 2007
 อดิเทพ
0483
07-02-2560
 นายธัญยธรณ์ สุขสวัสดิ์
 1 ห้อง 318 โทร 1325
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  - เปิดเครื่องแล้ว CPU ไม่ทำงาน
 อดิเทพ
0482
06-02-2560
 นายอนุรักษ์ ภูพวก
 606 อาคาร 1 โทร 1615
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สร-039/57 ไม่สำรองไฟ
 ชาติชาย
0481
06-02-2560
 นายกฤตนัย แพงศรี
 4/106 โทร 2118
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ว-1/50 เครื่องทำงานช้า
 อดิเทพ
0480
06-02-2560
 นายอำนาจ นุกูลธรรม
 4/106 โทร 2118
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-2/50 เปิดเครื่องใช้งานแล้วหน้าจอไม่เชื่อมต่อ
 ชาติชาย
0479
03-02-2560
 สุกัญญ จันทรมงคล
 อ.4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   upload ข้อมูล e-book คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ บนเว็บ (คุณเอกลักษณ์ดำเนินการแล้ว)
 เอกลักษณ์
0478
03-02-2560
 น.ส. ชลธชา เมธีกิตติศักดิ์
  1 ห้อง 119 โทร 2119
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สบ-1-ค-6/49 ปริ้นเอกสารงานไม่ได้
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |