ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0432
21-12-2559
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 219 โทร 2220
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ L1910490649 เครื่องเปิดไม่ติด
 
0431
19-12-2559
 นางสาวประโลมจิตต์ แสงแก้ว
 517 โทร 1519
 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   โปรแกรมไวรัสหมดอายุ
 อดิเทพ
0430
19-12-2559
 นางสาวประโลมจิตต์ แสงแก้ว
 517 โทร 1519
 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   โปรแกรม Microsoft excel ค้างหน้าจอสีดำ และขึ้น โปรแกรมไวรัสหมดอายุ หมายเลขครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สล-1-ค-1/52
 อดิเทพ
0429
16-12-2559
 น.ส.วรรณฑกานต์ สาจันทร์
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 305 โทร 1315
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-14-57 เปิดเครื่องไม่ติด
 อดิเทพ
0428
16-12-2559
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 4/219 โทร 2220
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สบ-4-ค-3/48 ทำความสะอาดเครื่องเนื่องจากพิมพ์ออกมาแล้วมีหมึกออกมาเป็็นจุดใหญ่ๆบนกระดาษ
 ชาติชาย
0427
16-12-2559
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 219 โทร 2220
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สบ-1-ค-5/52 ปริ้นออกมาแล้วตัวหนังสือไม่ออก
 ชาติชาย
0426
16-12-2559
 สุนิสา แก้วเชือกหนัง
 อ.1 ชั้น.6 หน้าลิฟ โทร 1623
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   เครื่องช้ามากรับเครื่องมาจากผู้ใช้งานเดิมที่ย้ายแผนกงาน
 อดิเทพ
0425
15-12-2559
 กาหลง อุ่ยยะเสถียร
 อาคาร 1 ห้อง 512 โทร 1513
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  กท 010/57 มีอาการไม่สำรองไฟ (เมื่อไฟฟ้าดับ คอมฯที่ต่อพ่วงดับไปด้วย)
 ชาติชาย
0424
15-12-2559
 นางนฤมล อุทโยภาศ
 403 โทร 2422, 3415
 กองกฏหมายและสนธิสัญญา (กส.)  อีเมล   ###
 อารีรัตน์
0423
14-12-2559
 นายยุทธพงษ์ การะกตุ
 219 โทร 2220
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานอื่นๆ   ช่วยตรวจเช็คและวิเคราะห์สภาพคุรุภัณฑ์ จำนวน 5 ราบการ
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |