ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0437
27-12-2559
 จารุณี ไกรแก้ว
 อาคาร 9 ห้อง 501 โทร 3512
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กพร-1-ค-2/57 หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นสีฟ้า (Blue Screen) ไม่สามารถเช้าใช้งานเครื่องได้ อาจจะเกิดจากไวรัส
 อารีรัตน์
0436
26-12-2559
 นายชำนาญ แสงสุริย์
 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 406 โทร 2417
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานอื่นๆ   ระบบสารบรรณอิเล็กทอนิกสื ไม่สามารถสแกนเอกสารได้
 อดิเทพ
0435
23-12-2559
 อัศวิน แก้วเชือกหนัง
 10 ชั้น 1 โทร 1811
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย   ย้ายจุดเครื่องถ่ายเอกสารกลาง ยี่ห้อ cannon : oaep0011 ขอให้ดำเนินการจัดทำสาย lan ความยาว 20 เมตร
 อดิเทพ
0434
23-12-2559
 นางสาวสุพัตรา บุดดาโจม
 อาคาร 1 ห้อง 206 โทร 1202
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สล.-1-คต-24/51 เครื่องไม่สำรองไฟ
 อดิเทพ
0433
22-12-2559
 นางสาววิไลพร สังเกตุ
 อาคาร 4 ห้อง 102 โทร 2112
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม เม้าส์/คีย์บอร์ด  สย-1-ค-2/56 คีย์บอร์ดไม่สามารถใช้งานได้
 อดิเทพ
0432
21-12-2559
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 219 โทร 2220
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ L1910490649 เครื่องเปิดไม่ติด
 
0431
19-12-2559
 นางสาวประโลมจิตต์ แสงแก้ว
 517 โทร 1519
 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   โปรแกรมไวรัสหมดอายุ
 อดิเทพ
0430
19-12-2559
 นางสาวประโลมจิตต์ แสงแก้ว
 517 โทร 1519
 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   โปรแกรม Microsoft excel ค้างหน้าจอสีดำ และขึ้น โปรแกรมไวรัสหมดอายุ หมายเลขครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สล-1-ค-1/52
 อดิเทพ
0429
16-12-2559
 น.ส.วรรณฑกานต์ สาจันทร์
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 305 โทร 1315
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-14-57 เปิดเครื่องไม่ติด
 อดิเทพ
0428
16-12-2559
 นายยุทธพงษ์ การะเกตุ
 4/219 โทร 2220
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สบ-4-ค-3/48 ทำความสะอาดเครื่องเนื่องจากพิมพ์ออกมาแล้วมีหมึกออกมาเป็็นจุดใหญ่ๆบนกระดาษ
 ชาติชาย

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |