ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0407
01-12-2559
 นายเอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ว-18.5/55 เปิดเครื่องไม่ได้
 
0406
01-12-2559
 นางสาวกาหลง อุ่ยยะเสถียร
 อาคาร 1 ห้อง 512 โทร 1513
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานอื่นๆ  สร-005/53 โทรศัพท์ไร้สาย ไม่สามารถ charge ไฟเข้าโทรศัพท์ได้
 
0405
01-12-2559
 นางสาวกาหลง อุ่ยยะเสถียร
 อาคาร 1 ห้อง 512 โทร 1513
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สร-1-ค-23/54 ผงหมึกกระจายบนกระดาษเวลาปริ้น
 ชาติชาย
0404
30-11-2559
 พัชราภรณ์ ทองมา
 อาคาร.1 ห้อง.203 โทร 1203
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-22/55 ใช้ระบบแลนไม่ได้
 อดิเทพ
0403
29-11-2559
 ศิริธร ธรรมวัติ
 อ.10 ห้อง กพร. โทร 4515
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   เปิดระบบทำงานไม่ได้ ขึ้นหน้าจอสีฟ้า
 อดิเทพ
0402
29-11-2559
 นางสาวทัศนีย์ สายเงิน
 4/319 โทร 2319
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-5/56 คอมพิวเตอร์ติดไวรัส
 อดิเทพ
0401
29-11-2559
 จิรพัฒน์ จรเด็จ
 ห้อง420 ชั้น4 อาคาร4 โทร 2412
 ศูนย์เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และรับงับเหตุฉุกเฉิน (ศรฉ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-3.12/53 Server ไม่สามารถ Boot ได้
 อดิเทพ
0400
29-11-2559
 นายจิรพัฒน์ จรเด็จ
 ห้อง420 ชั้น 4 อาคาร 4 โทร 420
 ศูนย์เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และรับงับเหตุฉุกเฉิน (ศรฉ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-4/50 คอมพิวเตอร์ไม่สามารถ Boot เครื่องได้
 อดิเทพ
0399
28-11-2559
 ศรีสวรรค์ สมคิด
 4/111 โทร 2117
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   การติดตั้งระบบของเครื่องพิมพ์
 อดิเทพ
0398
28-11-2559
 พัชราภรณ์ ทองมา
 205 โทร 1203
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย   ไม่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ ระบบ lan ใช้งานไม่ได้
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |