ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0362
21-10-2559
 เอนก โคตรบุญเรือง
 503 โทร 3513
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  - ปริ้นต์ใบงานออกมา หน้ากระดาษ ไม่เซ็นเตอร์
 ชาติชาย
0361
21-10-2559
 นายจิรพัฒน์ จรเด็จ
 420 โทร 2412
 ศูนย์เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และรับงับเหตุฉุกเฉิน (ศรฉ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-3.10/53 ไม่สามารถเชื่อต่อ Server ได้ 1.202.44.65.170 2.202.44.65.145 3.202.44.65.142 4.202.44.65.141 5.202.44.65.144
 อารีรัตน์
0360
20-10-2559
 นายกุศล ศรีชม
 10 ชั้น 4 ห้อง โทร 3415
 กองกฏหมายและสนธิสัญญา (กส.)  อีเมล   ###
 อารีรัตน์
0359
19-10-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 อ.4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   upload ข้อมูล e-book เรื่อง Emergency-episode3 บนเว็บไซต์ (ติดต่อ K เอกลักษณ์แล้ว)
 เอกลักษณ์
0358
13-10-2559
 นายเอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ระบบเครือข่าย   เดินสาย lan
 อดิเทพ
0357
06-10-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 4/119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   upload ข้อมูลสรุปมติการประชุมคณะกรรมการ พ.ป.ส. ครั้งที่ 3/2559 บนเว็บไซต์ ปส. (ส่งข้อมูลให้ K เอกลักษณ์แล้ว)
 เอกลักษณ์
0356
05-10-2559
 นางสาวฑิญาภรณ์ มั่งคั่ง
 122 โทร 2125
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   นำข้อมูล "แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ" ลงประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ปส.
 เอกลักษณ์
0355
05-10-2559
 นายเอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-10/54 เปิดเครื่องไม่ได้
 อดิเทพ
0354
04-10-2559
 จิตติมา บ่างวิรุฬห์รักษ์
 4 โทร 2118
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ลง driver เครื่องพิมพ์จำนวน 2 เครื่อง
 พรพิมล
0353
04-10-2559
 บุญส่ง ชูแตง
 คลัง โทร 1316
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  อีเมล   ###
 อารีรัตน์

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |