ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0377
08-11-2559
 นางสาวอัฉรารัตน์ ฉายเหมือนวงศ์
 503 โทร 1523
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สร-063/55 UPS ไม่เก็บไฟ
 ชาติชาย
0376
08-11-2559
 นางสาวอัฉรารัตน์ ฉายเหมือนวงศ์
 503 โทร 1523
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  - UPS ไม่เก็บไฟ (นางสาวเดือนดารา มาลาอินทร์ เป็นผู้ใช้งาน UPS เครื่องนี้ไม่มีเลขครุภัณฑ์)
 ชาติชาย
0375
08-11-2559
 นางสาวอัฉรารัตน์ ฉายเหมือนวงศ์
 503 โทร 1523
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สร-060/55 UPS ไม่เก็บไฟ
 ชาติชาย
0374
08-11-2559
 น.ส.โชติมา ทองทา
 กพร. โทร 4515
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กพร.015/54 ฟิล์มเครื่องปริ๊นซ์เตอร์ขาด
 ชาติชาย
0373
08-11-2559
 นางสาวยุพา นีระเด่น
 อาคาร 4 ห้อง 102 โทร 2112
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-1-ค-1/52 เปิดเครื่องใช้งานไม่ได้
 อดิเทพ
0372
08-11-2559
 สุนิสา แก้วเชือกหนัง
 อาคาร 1 ชั้น 6 โทร 1623
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย   อินนเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้เนื่องจากไฟดับ ชั้น 6 อาคาร 1 ห้องการเจ้าหน้าที่
 อดิเทพ
0371
08-11-2559
 นายอำนาจ นุกูลธรรม
 4ห้อง106 โทร 0-2596-760
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สสส-1-ค-2/50 -เปลี่ยนฮาตร์ดิส
 อดิเทพ
0370
07-11-2559
 พัชรี เอี่ยมสอาด
 210 โทร 1214
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท.1-ค-5/50 Windows ไม่ทำงาน
 อดิเทพ
0369
03-11-2559
 นางสาวอัจฉราพรรณ กลมกล่อม
 600 โทร 3612
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  อีเมล   ###
 อารีรัตน์
0368
02-11-2559
 นางนฤมล อุทโยภาศ
 อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 402 โทร 2422, 3413
 กองกฏหมายและสนธิสัญญา (กส.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  ศท-1-ค-30/54 สั่งพิมพ์งานไม่ได้ เนื่องจากเครื่องแจ้งว่าไม่พบเครื่องพิมพ์ จึงขอความอนุเคราะติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |