ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0357
06-10-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 4/119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   upload ข้อมูลสรุปมติการประชุมคณะกรรมการ พ.ป.ส. ครั้งที่ 3/2559 บนเว็บไซต์ ปส. (ส่งข้อมูลให้ K เอกลักษณ์แล้ว)
 เอกลักษณ์
0356
05-10-2559
 นางสาวฑิญาภรณ์ มั่งคั่ง
 122 โทร 2125
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   นำข้อมูล "แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ" ลงประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ปส.
 เอกลักษณ์
0355
05-10-2559
 นายเอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-10/54 เปิดเครื่องไม่ได้
 อดิเทพ
0354
04-10-2559
 จิตติมา บ่างวิรุฬห์รักษ์
 4 โทร 2118
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ลง driver เครื่องพิมพ์จำนวน 2 เครื่อง
 พรพิมล
0353
04-10-2559
 บุญส่ง ชูแตง
 คลัง โทร 1316
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  อีเมล   ###
 อารีรัตน์
0352
03-10-2559
 น.ส.พิสุทธิวิมล นันทะวงศ์
 1/305 โทร 1319
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   เข้าโปรแกรม Microsoft Word ไม่ได้
 อดิเทพ
0351
03-10-2559
 จิตติมา บ่างวิรุฬห์รักษ์
 อาคาร.4 ห้อง กปร. โทร 2118
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ เครื่อง สส-1-ค-2/52
 อดิเทพ
0350
03-10-2559
 เอนก โคตรบุญเรือง
 600 โทร 3513
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สน-1-ว-1.4/54 ปริ้นต์สีดำไม่ได้ สีอื่นปริ้นต์ได้หมด (ยกเว้นสีดำ)
 ชาติชาย
0349
28-09-2559
 จุฬาพรรณ พิศชวนชม
 ทำการ โทร 1326
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-9-14/49 Loww Disk Play
 อดิเทพ
0348
27-09-2559
 น.ส.สุดา บริบูรณ์สกุลสุข
 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทร 1127
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย   ติดตั้งตัวสแกกนไวรัส
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |