ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0976
19-07-2561
 นางสาวจารุณ๊ ไกรแก้ว
 4/405 โทร 2416
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  อีเมล   ###
 
0975
19-07-2561
 น.ส.ขวัญหทัย แพฟืน
 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 210 โทร 1215
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ตรวจสอบสมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรม AntiVirus
 
0974
19-07-2561
 นายนิรัน อ่ำกรด
 1ห้อง ssdl โทร 1418
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ระบบเครือข่าย   ต่อสายแลนเข้าระบบเข้าเครื่องสแกนนิ้ว
 อดิเทพ
0973
19-07-2561
 ดวงใจ จันลุน
 215 สำนักงานเลขานุการกรม โทร 1219
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สล-1-ค-5/55 เวลาปริ้นกระดาษ A4 ออกมาจากเครื่องปริ้น กระดาษจะเป็นรอยยับไม่เรียบ
 ชาติชาย
0972
18-07-2561
 นางสาวภาวิณี ชูสินธ์
 406 โทร 1423
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  อีเมล   ###
 
0971
18-07-2561
 นางสาวภาวิณี ชูสินธ์
 406 โทร 1423
 กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ(กอพ.)  อีเมล   ###
 
0970
17-07-2561
 นายอภิเบต วงชาลี
 อาคาร1 โทร 1325
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ต้องการเชื่อมโยงเครื่องปริ้นCanon รุ่น MG 3570 เครื่องเล็ก จากเดิมที่คุณสกาวรัตน์สามารถใช้ได้เครื่องเดียว ต้องการเพิ่มผู้ใช้งานข้างเคียงอีก2ท่าน เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น
 
0969
17-07-2561
 นายเฉลิม กลิ่นศรีสุข
 118 อาคาร4 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  อีเมล   ###
 พรพิมล
0968
17-07-2561
 กัลยารัตน์ ประทับกอง
 1/517 โทร 1519
 กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-11/52 หน้าจอฟ้า
 อดิเทพ
0967
16-07-2561
 .สุรัตน์ หงษ์จันทร์
 อาคาร 4 ห้อง 224 โทร 4515
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  งานอื่นๆ   ฆ่าไว้รัส
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |