ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน     
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0739
20-10-2560
 น.ส.ส่องฟ้า ชูเลิศมาลา
 กกจ. ชั้น 3 โทร 1326
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)  ระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบสายแลน เนื่องจากจะมีพนักงานราชการบรรจุใหม่ ในวันที่ 1 พ.ย. 2560
 อดิเทพ
0738
20-10-2560
 นส.ณัฐรดา ชวนะเวช
 อาคาร1/ห้องเผยแพร่ โทร 1123
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ลงโปรแกรม windows ใหม่
 อดิเทพ
0737
20-10-2560
 นายรัตนะ วัฒนานนท์
 1/502 โทร 1524
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ Model : KKD Windows 7 V.3 (Rev.1.0) ขอติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
 อดิเทพ
0736
19-10-2560
 นางสาวริษา รีวรรณ
 ห้อง 109 อาคาร 1 โทร 1117
 ศูนย์เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และรับงับเหตุฉุกเฉิน (ศรฉ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์ ปริ้นเตอร์ไม่ดึงกระดาษเพื่อพิมพ์งาน
 ชาติชาย
0735
17-10-2560
 ณัชกานต์ นาคแก้ว
 อาคาร1 ห้อง414 โทร 2318
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ดูดกระดาษ
 ชาติชาย
0734
17-10-2560
 นายประวิทย์ บัวริ
 อาคาร 1 ห้อง 412 ชั้น 4 โทร 1414
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเก็บสำรองไฟฟ้าได้
 ชาติชาย
0733
17-10-2560
 สายสุนี ชนะ
 412 ชั้น 4 อ.1 โทร 1414
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ (กพด.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ไม่สำรองไฟ ใช้งานอยู่ก็ดับไปโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งๆที่ไฟก็ไม่ได้ดับ
 ชาติชาย
0732
16-10-2560
 สุพรรณิกา ชุ่มขยัน
 อาคาร 1ห้อง 502 (พัสดุ) โทร 1524
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์ ติดตั้ง ระบบปฏิับัติการ window 7
 อดิเทพ
0731
16-10-2560
 นางสุพร อภัยรัตน์
 119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์ ขอความอนุเคระห์เอาข้อมูลลงเว็บไชต์อง ปส. เรื่อง แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕60
 เอกลักษณ์
0730
12-10-2560
 ชลริธร บุญประสพ
 116 โทร 2123
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเข้า Windows ได้ เครื่องแสดงอาการว่ามีความผิดปกติ
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |