ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0941
12-06-2561
 นางสาวนัยนา จรทะผา
 อาคาร 4 ห้อง 118 โทร 2121
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ระบบปฏิบัติการ Windows 10
 อดิเทพ
0940
12-06-2561
 นางดารุณี พีขุนทด
 4ห้อง106 โทร 2116
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-2/50 ปรากฏคำว่า error หน้าจอ คอมเป็นสีฟ้า
 อดิเทพ
0939
11-06-2561
 นางสาวโชติมา ทองทา
 ห้อง 224 อาคาร 4 ชั้น 2 โทร 4515
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  อีเมล   ###
 พรพิมล
0938
11-06-2561
 นางสาวโชติมา ทองทา
 ห้อง 224 อาคาร 4 ชั้น 2 โทร 4515
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  อีเมล   ###
 พรพิมล
0937
08-06-2561
 นายเกษม ขาวมณี
 102 โทร 2114
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กน-1-ค5/57 เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไปเรื่อย ๆ หน้าจอดับเป็นสีฟ้า
 อดิเทพ
0936
08-06-2561
 นางสาววิไลพร สังเกตุ
 102 โทร 2112
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สย-1-ค-2/56 เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไปเรื่อย ๆ แล้วหน้าจอเป็นสีฟ้า
 อดิเทพ
0935
08-06-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   นำข้อมูลลงเว็ปไซด์ เรื่อง แบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐาน เดือน พ.ค. 61 (ส่งไฟร์เอกสารใหัคุณเอกลักษณ์แล้ว)
 เอกลักษณ์
0934
08-06-2561
 โมรีพัฐฐ์ ลำเจียกเทศ
 217 โทร 2221
 ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   windows 10 และเชื่อมระบบเครื่องพิมพ์เอกสารเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
 อดิเทพ
0933
07-06-2561
 นางสาวพัชรินทร์ สุขเจริญ
 อาคาร 1 ห้อง one stop service โทร 1121,1122
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  กท-1-ค-1.1/57 กดสวิทช์เปิดแล้วไม่ทำงาน
 ชาติชาย
0932
04-06-2561
 ดรุณวรรณ ชื่นบุบผา
 อาคาร 4 ห้อง NMRC โทร 2425
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  สส-1-ค-31/59 UPS ไม่สำรองไฟ
 ชาติชาย

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |