ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0337
12-09-2559
 นายเอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   window 7 และ microsoft office 2007
 อดิเทพ
0336
07-09-2559
 น.ส.ชลธชา เมธีกิตตศีกดิ์
 กลค. โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม อุปกรณ์อื่นๆ  กสป.สบ. มิ.ย.55 , สบ ติดตั้งปริ้นเตอร์
 อดิเทพ
0335
07-09-2559
 ฑิญาภรณ์ มั่งคั่ง
 122 โทร 2125
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   นำข้อมูลรายงานผลการออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงานให้นายกรัฐมนตรีทราบทุก ๑ เดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
 พรพิมล
0334
06-09-2559
 สุนิสา แก้วเชือกหนัง
 1 ชั้น 6 โทร 1623
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้งเครื่องปริ๊นเตอร์ ้hp เลขครุภัณฑ์ สล-1-ค-21.2/55
 อดิเทพ
0333
06-09-2559
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118 โทร 2122
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์  ------- Microsoft office และโปรแกรมอื่นๆที่จำเป็นต่อการใช้ปฏิบัติงาน
 ชาติชาย
0332
06-09-2559
 น.ส.ชลธชา เมธีกิตติศักดิ์
 กลค. โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สย.015/56 เครื่องปริ้นไม่ทำงาน
 ชาติชาย
0331
02-09-2559
 ชลธิชา ชูตระกูล
 อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง501-502 โทร 2515
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  เว็บไซต์   นำคู่มือแนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุของ ปส. และแบบฟอร์ม ขึ้นเว็บไซต์ ปส. เนื่องจากมีเนื้อหาจำนวนมาก
 เอกลักษณ์
0330
01-09-2559
 ณัฏฐวรรณ ทรงภักดี
 - โทร 1203
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  อีเมล   ###
 พรพิมล
0329
01-09-2559
 พัชรินทร์ สุขเจริญ
 402 ชั้น 4 อาคาร 9 โทร 3413
 กองกฏหมายและสนธิสัญญา (กส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-13/49 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด
 อดิเทพ
0328
30-08-2559
 นงนุช คล้ายพันธ์
 อาคาร 1 ห้อง 605 โทร 1614
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท -1-21/51 ตอนเปิดเครื่องขึ้นหน้าจอโลแบตเตอรี่
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |