ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0144
17-02-2559
 ฑิญาภรณ์ มั่งคั่ง
 อ.4 / 122 โทร 2125
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-1-ค-23/48 ติดตั้งอุปกรณ์ที่สั่งซื้อเพื่อซ่อมตามใบแจ้งงาน เลขที่ 0083
 อดิเทพ
0143
17-02-2559
 นางสาวลีดา มิตรายน
 400 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กส-1-ค-1/57 เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส
 อดิเทพ
0142
17-02-2559
 วันดี ดวงตา
 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 325 โทร 2311
 ผู้เชียวชาญ  เว็บไซต์   นำบทความ เรื่อง " ขีดจำกัดการได้รับปริมาณรังสีของผู้ป่วยและกฎ "Ten-day rule"
 
0141
16-02-2559
 นายรัศรุจ เทพฉายโต
 118 โทร 2121
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย   ขอใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 
0140
15-02-2559
 นายเอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 อาคาร 4 ห้อง 410 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ระบบเครือข่าย   ติดตั้งระบบเครื่องพิมพ์ (ประสานกับคุณอดิเทพแล้ว)
 อดิเทพ
0139
15-02-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 อ.4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   นำ e-book เรื่องเกี่ยวกับคณะกก.พ.ป.ส.ลงเว็บไซต์ 4 เรื่อง (ติดต่อคุณพรพิมลดำเนินการแล้ว)
 พรพิมล
0138
15-02-2559
 นางสาวสุประวีณ์ รวีรุ่งโพธิ์สกุล
 อาคาร 1 ชั้น 6 โทร 4515
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กพร-1-ค-1/52 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้
 อดิเทพ
0137
15-02-2559
 ชัชฎา อำมะพรต
 ห้องจัดรถ/งานบริการรถยนต์ โทร 1113
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้งเครื่องพิม HP LaserJet M1132 MFP
 อดิเทพ
0136
15-02-2559
 วันดี ดวงตา
 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 325 โทร 2311
 ผู้เชียวชาญ  งานอื่นๆ   อัพเดทโปรแกรม PDF เนื่องจากเปิดอ่านไม่ได้เลย
 อดิเทพ
0135
15-02-2559
 นายปราลม จาดโห้
 118 โทร 2122
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  อีเมล   ###
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |