ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0257
09-06-2559
 วันดี ดวงตา
 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 325 โทร 2311
 ผู้เชียวชาญ  เว็บไซต์   นำบทความเรื่อง "การตั้งครรภ์กับการป้องกันรังสีในงานรังสีวินิจฉัยทางการแพทย์" ลงเว็บไซต์ (ช่วยแปลงไฟล์เป็น PDF ก่อนลงเว็บไซต์)
 พรพิมล
0256
07-06-2559
 นางสาวอำไพรวัลย์ วรรณชา
 1 ห้อง 502-503 โทร 2515
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   Microsoft Excel License version 2010 บนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เลขที่ สล-1-ค-10/57 และ สล-1-ค-3/57 จำนวน 2 เครื่อง
 อดิเทพ
0255
07-06-2559
 นายรุ่งเพ็ชร โทนทัย
 601 โทร 1611
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   windows 7
 
0254
07-06-2559
 วันดี ดวงตา
 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 325 โทร 2311
 ผู้เชียวชาญ  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ขอลงโปรแกรม nero ใหม่ เนื่องจากของเดิมใช้งานไม่ได้
 อดิเทพ
0253
07-06-2559
 วันดี ดวงตา
 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 325 โทร 2311
 ผู้เชียวชาญ  เว็บไซต์   นำข้อมูลลงเว็บไซต์ เรื่อง การเฝ้าตรวจความปลอดภัยทางรังสีในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ของประเทศญี่ปุ่น
 พรพิมล
0252
06-06-2559
 นายวิมล กลับสงเคราะห์
 1/504 โทร 1522
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กองสลาก 2550 ติดตั้ง window ใหม่
 อดิเทพ
0251
03-06-2559
 ชลธิชา ชูตระกูล
 อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง501-502 โทร 2515
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ครุภัณฑ์หมายเลข สล-1-ค-2/52 ลงโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่นล่าสุด
 อดิเทพ
0250
03-06-2559
 นางกนกพร ธรฤทธิ์
 ห้อง 602 อาคาร 1 โทร 1611
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  เว็บไซต์   ไม่สามารถนำข้อมูลเก็บในระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ (edoc.oaep.go.th/iwebform)
 เอกลักษณ์
0249
02-06-2559
 เอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 4-410 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ระบบเครือข่าย   เข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้
 
0248
02-06-2559
 เอกรินทร์ เสถียรพงศ์ประภา
 4-410 โทร 2418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ค-5/51 CD-ROM ไม่อ่านแผ่น
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |