ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0187
23-03-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 อ.4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   upload e-book เรื่อง Emergency....Episode1 บนเว็บไซต์
 
0186
23-03-2559
 นางสาวริษา รีวรรณ
 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 311 โทร ุึ6723
 ศูนย์เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และรับงับเหตุฉุกเฉิน (ศรฉ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  - วางระบบเครื่องปริ้นเตอร์
 
0185
23-03-2559
 อังศุมาลิน อินแตง
 1 ห้อง 400 โทร 1418
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  เว็บไซต์   ลงเวปรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เครื่องวัดรังสีแบบมืออาชีพ ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025” ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
 
0184
21-03-2559
 นายฐิติเดช ตุลารักษ์
 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 211 โทร 2224
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศว-1-ร-15.2/51 เครื่องคอมพิวเตอร์บูทไม่ได้
 อดิเทพ
0183
18-03-2559
 นางสาวยุพา นีระเด่น
 4 ห้อง 102 โทร 2112
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-1-ค-1/52 เปิดเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้
 อดิเทพ
0182
18-03-2559
 วันทสาฬ์ ชุ่มมิ
 103 โทร 1121
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  ระบบเครือข่าย   ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ พร้อมทั้งตรวจสอบระบบ internet ห้อง onestopservice
 
0181
18-03-2559
 อัญชลี คงศรี
 กบค. โทร 1317
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  - ไม่สามารถเชื่อต่อเครื่องพิมพ์ผ่านระบบเครือข่ายได้
 
0180
18-03-2559
 อัญชลี คงศรี
 กบค. โทร 1317
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-10/51 แบตเตอรี่อ่อน และไม่สามารถเข้าระบบอินเตอร์เน็ตได้
 
0179
15-03-2559
 กมลพร ภักดี
 อ.10 / เผยแพร่ โทร 1811
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-4-ค-1/54 ตรวจสอบพื้นที่ใช้งานภายในเครื่องเนื่องจากไม่สามารถเซ็ฟไฟล์งานขนาดใหญ่ได้
 อดิเทพ
0178
15-03-2559
 นายรุ่งเพ็ชร โทนทัย
 602 โทร 1611
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   windows 7
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |