ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0966
16-07-2561
 หิรัณยสุทธิ์ เวียงทอง
 224 อาคาร 4 โทร 4111
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  เว็บไซต์   นำข้อมูลสรุปรายงานการจัดการเรื่องร้องเรียน ขึ้นเว็บไซต์ ปส. จำนวน 2 ไฟล์
 พรพิมล
0965
12-07-2561
 อารีย์รัชฏ์ วงศ์พันธุ์
 10 ชั้น 1 โทร 1712
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   นำข้อมูลลิงค์ แบบสอบถามความคิดเห็นการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ พร้อมภาพ QR Code ออกจาหน้าเว็บไซต์ ปส. เบื้องต้น (ประสานคุณอารีรัตน์ นาคราช)
 อารีรัตน์
0964
12-07-2561
 ภารดี คชรินทร์
 อาคาร1 ชั้น1 โทร 1811
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ลงโปรแกรมใหม่ windows 7 และโปรแกรมอื่นๆ (เช่น Photoshop) คอมพิวเตอร์ ศท-1/ค-11.1/50 เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีอาการค้างบ่อยและเครื่องทำงานช้า
 อดิเทพ
0963
12-07-2561
 ปุณณภา รักษอุดมโชค
 10 ชั้น 1 โทร 1711
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส หมายเลขครุภัณฑ์ กผ.-1-ค-2/57 ประสานงานกับคุณอติเทพ ในเบื้องต้นแล้ว
 อดิเทพ
0962
12-07-2561
 อารีย์รัชฏ์ วงศ์พันธุ์
 10 ชั้น 1 โทร 1712
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส หมายเลขครุภัณฑ์ สบ-1-ค-14.3/49 ประสานงานกับคุณอติเทพ ในเบื้องต้นแล้ว
 อดิเทพ
0961
11-07-2561
 นายไชยยศ สุนทราภา
 อาคาร 9 ห้อง 403 โทร 3414
 กลุ่มกฏหมาย(กกม.)  เว็บไซต์   ขอความอนุเคราะห์นำข้อมูล "ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...." ขึ้นบนเว้บไซต์าของ ปส.
 พรพิมล
0960
10-07-2561
 อัศวิน แก้วเชือกหนัง
 อาคาร10 ชั้น1 โทร 1112
 กลุ่มอาคารสถานที่ และยานพาหนะ(กอพ.)  งานอื่นๆ   ติดตั้งระบบสแกนไวรัส
 อดิเทพ
0959
09-07-2561
 นางอารีย์รัชฏ์ วงศ์พันธุ์
 10 ชั้น 1 โทร 1712
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   ปิดกั้นลิงค์เพจ --ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อสันติ (ฉบับที่..) พ.ศ... หน้าเว็บไซต์ ปส. เป็นการชั่วคราว (ประสานงานกับคุณพรพิมล สุดเสือ)
 พรพิมล
0958
06-07-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   - ลงโปรแกรมใหม่ windows 10 และอุปกรณ์เครื่องมือใช้ปฏิบัติงานที่จำเป็น (เช่น PS , ตัวดาวโหลด ฯลฯ)คอมพิวเตอร์ สบ-1-ค-17/47 เนื่องจากคอมพิวเตอร์หน้าจอเป็นสีฟ้าต้องปิดเครื่องทุกครั้งถึงจะใช้งานได้ใหม่ ประสานกับคุณอดิเทพ ในการดำเนินการซ่อมแล้ว
 อดิเทพ
0957
06-07-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   - ลงโปรแกรมใหม่ windows 10 และอุปกรณ์เครื่องมือใช้ปฏิบัติงานที่จำเป็น (เช่น PS , ตัวดาวโหลด ฯลฯ)คอมพิวเตอร์ ศท-1-ค-7/51 เนื่องจากคอมพิวเตอร์หน้าจอเป็นสีฟ้าต้องปิดเครื่องทุกครั้งถึงจะใช้งานได้ใหม่ ประสานกับคุณอดิเทพ ในการดำเนินการซ่อมแล้ว
 เอกลักษณ์

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |