ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0931
04-06-2561
 นางสาวมุกรินทร์ อาบสุวรรณ์
 อาคาร1 ชั้น 6 ห้อง 609 โทร 1623
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   เครื่องไม่สามารถแสกนได้
 อดิเทพ
0930
04-06-2561
 นางอารีย์รัชฏ์ วงศ์พันธุ์
 อาคาร 10 ชั้น 1 โทร 1712
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  เว็บไซต์   เพิ่มหน้าเพจเปล่า ภายใต้เมนู คลังความรู้--สื่อเผยแพร่--เอกสารประกอบการฝึกอบรม (ทั้งนี้ได้ประสานกับ คุณอารีรัตน์ นาคราช ไว้แล้ว)
 อารีรัตน์
0929
01-06-2561
 นางนฤมล อุทโยภาศ
 อาคาร 9 ห้อง 404 โทร 2422, 3413
 กลุ่มกฏหมาย(กกม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-8/2552 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากระบบโปรแกรมมีความขัดข้อง
 
0928
01-06-2561
 นางนฤมล อุทโยภาศ
 อาคาร 9 ห้อง 404 โทร 2422, 3413
 กลุ่มกฏหมาย(กกม.)  อีเมล   ###
 พรพิมล
0927
01-06-2561
 นางนฤมล อุทโยภาศ
 อาคาร 9 ห้อง 404 โทร 2422, 3413
 กลุ่มกฏหมาย(กกม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  6003113000017 ขอความอนุคราะห์ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานต่อกับเครื่องพิมพ์ได้
 
0926
01-06-2561
 ศึกษิต แสงแก้ว
 อาคาร 1 ห้อง 506 โทร 1520
 กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี(กอญ.)  ระบบเครือข่าย   ติดตั้งเดินสาย LAN จำนวน 4 จุด
 ชาติชาย
0925
30-05-2561
 นางสาวมุกรินทร์ อาบสุวรรณ์
 609 โทร 1623
 กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี(กตส.)  เว็บไซต์   นำข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 อารีรัตน์
0924
30-05-2561
 นายปราลม จาดโห้
 อาคาร 4 ห้อง118-119 โทร 2513
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-1-ค-17/47 -ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อไวไฟร์ -เช็คเครื่องเนื่องจากเป็นจอสีฟ้า -เช็คการทำงานของวินโดส์
 อดิเทพ
0923
28-05-2561
 ชิษณุพงศ์ ขรัวทองเขียว
 อาคาร4 ห้อง317 โทร 2318
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส-1-ว-6/47 คอมพิวเตอร์ Boot Window ไม่ขึ้น
 อดิเทพ
0922
24-05-2561
 ณัชกานต์ นาคแก้ว
 อาคาร4 ห้อง 317 โทร 2318
 กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย(กพม.)  ระบบเครือข่าย   ของรหัส wifi ให้กับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคราม
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |