ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0168
07-03-2559
 กมลพร ภักดี
 10 ชั้น1 โทร 4115
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-4-ค-1/54 เครื่องคอมพวเตอร์ดับเองบ่อยครั้ง
 อดิเทพ
0167
07-03-2559
 นายฐิติเดช ตุลารักษ์
 อ.4 ห้อง 211 โทร 2224
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-14/50 เครื่องค้างบ่อย ไม่สามารถทำงานได้ มีขึ้นจอฟ้าเป็นบางครั้ง
 ชาติชาย
0166
07-03-2559
 ศรีสวรรค์ สมคิด
 4/110 โทร 2117
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กส.- ค3 /42 ทำงานช้ามาก
 
0165
07-03-2559
 ดรุณี พีขุนทด
 อาคาร4 ห้อง106 โทร 2116
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สส.-1-ค-12/51 ระบบไม่ทำงาน
 อดิเทพ
0164
07-03-2559
 วันดี ดวงตา
 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 325 โทร 2311
 ผู้เชียวชาญ  เว็บไซต์   นำบทความ จำนวน 2 เรื่อง 1. การวิเคราะห์ผลการตรวจสอบความปลอดภัยสถานปฏิบัติการทางรังสีที่ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาวิจัย 2. การวิเคราะห์ผลตรวจสอบความปลอดภัยสถานปฏิบัติการรังสี ที่ใช้เครื่องวัดความชื้น/ความหนาแน่นด้วยรังสีและปรับปรุงแบบฟอร์มการตรวจสอบประเมิน
 
0163
04-03-2559
 นางสาวสุกัญญา จันทรมงคล
 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  ระบบเครือข่าย   ไม่สามารถ login ระบบเครือข่ายได้
 
0162
02-03-2559
 บุญฉวี ศรีหมอก
 601 โทร 3613
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (สน.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กต-1-ค-4/57 Blue Screen โดยไม่รู้สาเหตุ หลายครั้ง
 
0161
02-03-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ.-1-ค-3/51 เพิ่มหน่วยความจำ (RAM) ส่งเครื่องให้คุณอดิเทพแล้ว
 
0160
02-03-2559
 น.ส.นภา นีระเด่น
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 305 โทร 1312
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ระบบเครือข่าย   ขอให้ตรวจสอบและติดตั้ง Lan netwovk ของ ปส.ในห้อง กบค.เนื่องจากจะยกเลิกสัญญาณกับ TOT
 
0159
02-03-2559
 กมลพร ภักดี
 อาคาร 10 ชั้น 1 โทร +668688067
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สบ-4-ค-1/54 - เปิดเครื่องทำงาน แต่เมื่อทำงานไปสักระยะเครื่องตัดเข้าสู่ sleeping mode โดยอัตโนมัติและไม่มีการสนองตอบจากเครื่องอีกเลย - ขอให้ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสให้ด้วย
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |