ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0242
26-05-2559
 น.ส.วรรณภา ช่ออบเชย
 210 โทร 1215
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์  สล-1-คต-18/52 ระบบสารบรรณไม่สามารถสแกนไฟล์แนบได้
 อดิเทพ
0241
24-05-2559
 นายไพบูรณ์ เชื้อประทุม
 4/317 โทร 2318
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  กว-1-ค-10.1/45(2/3) เครื่องเปิดไม่ติด...แต่ไฟแสดงการทำงานติด
 ชาติชาย
0240
23-05-2559
 นายอภิชาติ อุทธา
 อบรมคอมพิวเตอร์ โทร 2214
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  - เครื่องสำรองไฟห้องอบรมคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด จำนวน ๒ เครื่อง
 ชาติชาย
0239
23-05-2559
 วันดี ดวงตา
 อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 325 โทร 2311
 ผู้เชียวชาญ  เว็บไซต์   นำบทความ เรื่อง "กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับ พลังงานปรมาณูที่ควรรู้ เรื่องที่ 3"
 
0238
17-05-2559
 นางสาวอัฉรารัตน์ ฉายเหมือนวงศ์
 อาคาร1 / 503 โทร 1523
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สร-1-ค-31/54 เครื่อง PC ช็อต และไม่มีอาการตอบสนอง
 อดิเทพ
0237
17-05-2559
 สุรีย์ ศรีภูพาน
 101 (one-stop service) โทร 087-596-05
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  สล-1-ค-2/50 เป็นเครื่องปริ๊นเตอร์ที่สามารถสแกน ได้แต่เครื่องไม่สามารถสแกนได้
 อดิเทพ
0236
17-05-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 อ.4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  เว็บไซต์   นำข้อมูล เรื่อง "การแต่งตั้งคณะกก.พ.ป.ส.ภายใต้ พรบ.พปส.2504 ชุดแรก และการแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงาน พปส. คนแรก" เผยแพร่บนเว็บไซต์ ปส.
 
0235
16-05-2559
 ณัฏฐวรรณ ทรงภักดี
 อาคาร 1 โทร 1203
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม UPS เครื่องสำรองไฟ  - ไม่สารมารถสำรองไฟเวลาไฟดับได้ (ขอยืมเครื่องสำรองไฟใช้ระหว่างส่งซ่อม) ห้อง รอง ลปส.(วิไลวรรณ) รุ่น DG-800 VA GET
 อดิเทพ
0234
16-05-2559
 นายคนึง มณีรัตน์
 4ห้อง322 โทร 2321
 สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี (สร.)  เว็บไซต์   ลงข้อมูลเว็ปไซต์
 
0233
16-05-2559
 นางศรีสวรรค์ สมคิด
 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 106 โทร 2117
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   หมายเลขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สส-1-ว-8.3/52
 อดิเทพ

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |