ระบบใบของานออนไลน์ (Helpdesk System)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 
ค้นหาใบของาน
หมายเลขงาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน   ประเภทงาน   เลขครุภัณฑ์   
รอการตอบรับ  กำลังดำเนินการ   เสร็จเรียบร้อย     ไม่สามารถดำเนินการได้
หมายเลขงาน วันที่ของาน ชื่อผู้ของาน หน่วยงาน ประเภทงาน เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดงาน ผลการปฏิบัติงาน พิมพ์ใบของาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ
0117
28-01-2559
 นางจุไร ศรีเรือง
 210 อาคาร 1 โทร 1215
 กลุ่มอำนวยการ (กอก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  ศท-1-ค-12/50 เข้าวินโดร์ไม่ได้
 อดิเทพ
0116
27-01-2559
 นายทัศนะ แจ่มสิน
 อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 406 โทร 2417
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ติดตั้งซอฟต์แวร์   ติดตั้งระบบปฏิบัติการ
 อดิเทพ
0115
26-01-2559
 สุกัญญา จันทรมงคล
 อาคาร 4 ห้อง 119 โทร 2120
 สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู (สบ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  กสป.สบ.มีค.54 พิมพ์ตัวอักษรออกได้ไม่ครบ วรรณยุกต์/สระขาดหาย (แจ้งคุณชาติชายไว้แล้ว)
 ชาติชาย
0114
22-01-2559
 น.ส.นภา นีระเด่น
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 305 โทร 1312
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม เม้าส์/คีย์บอร์ด  ศท-1-ค-5/51 เม้าร์ไม่ทำงาน
 อดิเทพ
0113
22-01-2559
 ขวัญตา เหลืองมั่นคง
 อาคาร4ชั้น2 โทร 2215
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-7/57 เครื่องค้างทำให้เม้าส์ค้างคลิกใช้งานไม่ได้
 อดิเทพ
0112
21-01-2559
 นางสาวนภาพร เจินเทินบุญ
 อาคาร 1 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 โทร 1325
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  อีเมล   ###
 พรพิมล
0111
21-01-2559
 นางสุนิสา แก้วเชือกหนัง
 318 โทร 1326
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล-1-ค-7/48 เครื่องไม่สามารถใช้งานไม่ได้ เนื่องจากจอดับ และไม่สามารถเปิดใช้งานได้
 อดิเทพ
0110
20-01-2559
 นางสาวริษา รีวรรณ
 1 / 108 โทร 1624
 ศูนย์เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และรับงับเหตุฉุกเฉิน (ศรฉ.)  งานซ่อม ปริ้นเตอร์  - ไม่สามารถปริ้นได้
 อดิเทพ
0109
20-01-2559
 นายอำนาจ นุกูลธรรม
 106อาคาร4 โทร 2118
 สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู (สส.)  ระบบเครือข่าย   ฐานข้อมูลการได้รับรังสีเปิดใช้งานไม่ได้
 
0108
19-01-2559
 อัญชลี คงศรี
 กบค. โทร 1317
 สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)  งานซ่อม คอมพิวเตอร์  สล.-1-ค-16/52 ไม่สามารถเปิดโปรแกรม Microsoft Office ได้ และไม่สามารถพิมพ์งานผ่านระบบเครือข่ายได้
 

หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |